วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

“เสมา 3” ฟิตต่อเนื่อง จับมือ “เลขาธิการ กศน."


เปิด “มหกรรมฝึกอาชีพประชาชน” อำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมมอบถุงของขวัญแก่ “ผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาส”ตามโครงการ กศน.ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษา ยกย่อง “เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี” ห่วงใยและให้ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา ชื่นชม ​“ผู้ว่าราชการจังหวัด-ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน” ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมมอบของขวัญ เครื่องบริโภคให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ชุด ตามโครงการ กศน.ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ดร.พระพิศาลศึกษากร เจ้าอาวาสวัดโพธิมาลัย เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นายอุดม ชำนิ ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา กศน. บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ 


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณสำนักงาน กศน. นำโดย เลขาธิการ กศน.ที่ได้นำนโยบายของ ศธ.นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย “กศน.WOW (6G)” ของ ครูโอ๊ะมาขับเคลื่อน ขอบคุณคำกล่าวรายงานภาพรวมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ ครูโอ๊ะได้ลงพื้นที่ครบทุกอำเภอ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วแต่ไม่สามารถมาได้ เพราะติดเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็ได้ติดต่อประสานงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตลอด และขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อของการปิดภาคเรียนของการเรียนในระบบปกติ และการเรียนของนักศึกษา กศน. ครูโอ๊ะเป็นคนปราจีนบุรีเหมือนทุกท่าน หากมีสิ่งใดที่จะเสนอแนะครูโอ๊ะพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนไปสานต่อ เพื่อนำมาพัฒนาให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกหลานและจังหวัดปราจีนบุรี 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณสำนักงาน กศน. นำโดย เลขาธิการ กศน.ที่ได้นำนโยบายของ ศธ.นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย “กศน.WOW (6G)” ของ ครูโอ๊ะมาขับเคลื่อน ขอบคุณคำกล่าวรายงานภาพรวมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ ครูโอ๊ะได้ลงพื้นที่ครบทุกอำเภอ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วแต่ไม่สามารถมาได้ เพราะติดเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็ได้ติดต่อประสานงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตลอด และขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อของการปิดภาคเรียนของการเรียนในระบบปกติ และการเรียนของนักศึกษา กศน. ครูโอ๊ะเป็นคนปราจีนบุรีเหมือนทุกท่าน หากมีสิ่งใดที่จะเสนอแนะครูโอ๊ะพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนไปสานต่อ เพื่อนำมาพัฒนาให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกหลานและจังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบในมิติต่างๆ ซึ่งหน่วยงาน กศน.ถือเป็นอีกหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน นอกจาก กศน.จะมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาให้กับภาคีเครือข่ายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษาแล้ว การทำงานของ กศน.จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็ด้วยได้รับความร่วมมือและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ ได้รับความเมตตา จากเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งห่วงใยการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาเสมอมา นอกจากนี้ยังได้รับเสียงสะท้อนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นเครืองข่ายที่ดี (Good Partnership)ในการสนับสนุนทำให้กลุ่มต่างๆได้เรียนรู้กับศูนย์การเรียนรู้ของ กศน.ทั้งยังได้รับสินเชื่อ ได้รับทุนทางปัญญาจากการมีส่วนร่วมของ กศน.และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อไปสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชน ขอบคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขอบคุณวิทยากรที่เป็นเครือข่ายที่นำความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน นำภูมิปัญญาที่ทำให้ก่อเกิดการประสานประโยชน์อย่างดียิ่งมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน 


"มากไปกว่านั้นในทุกบริบทของพื้นที่ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคนพันธ์ุพิเศษ จากพี่น้อง กศน.ในทุกตำแหน่ง ในทุกตำบล ซึ่งได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เพื่อพาทุกคนกลับมาเรียน รวมไปถึงกลุ่มผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ กศน.ก็ลงไปดำเนินการดูแลและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ที่สำคัญมีการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในครอบครัวของผู้พิการ
ซึ่งได้รับข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันนี้มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมจาก  กศน.ที่ทำการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ที่มั่นคงยั่งยืน ทั้งยังมีการนำแสดงการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการ กศน. ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงการแสดงบูธนิทรรศการมหกรรมต่างๆจากการจัดการศึกษา ทั้งของโรงเรียนในระบบ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นต้น ทั้งนี้หากผู้เยี่ยมชมบูธ มีข้อเสนอแนะให้ กศน.กลับไปพัฒนาสิ่งใดเพิ่มเติม ก็สามารถเสนอแนะได้ทันทีเพื่อจะได้ทำการเสริมเติมเต็มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน กศน.มาด้วยดี ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ช่วยดูแลการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา กศน. บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สิ่งใดที่ครูโอ๊ะทำได้ ก็พร้อมที่จะทำทันที เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รักกันตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม