วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พม.จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้เป็นต้นแบบแห่งการให้

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564  แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทูลรายงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯนายอนุกูล กล่าวว่า “พระประชาบดี” เทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบาก กระทรวง พม. จึงได้นำชื่อ “ประชาบดี” มาเป็นชื่อรางวัลแห่งเกียรติยศ ซึ่งที่ผ่านมา ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จมาประทาน หรือทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ มาประทานรางวัล “ประชาบดี” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องและเชิดชูคุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม นับเป็นความภาคภูมิใจของต้นแบบความดีที่ช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับในปี 2564 มีผู้ได้รับรางวัล “ประชาบดี” จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ 10 ราย ได้แก่ 1) พระพรหมวชิรโมลี 2) พระเลอศักดิ์ วราสโภ 3)นายสมพงษ์ พงษ์พัว 4) นางยุวดี  บำรุงบุตร 5) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 6) นายอรรณพ จิรกิติ 7) นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา 8) ดาบตำรวจสุทธิณัฐ เส้งรอด 9) นางจิตรา มะหะหมัดยูซบ และ 10) นางสาวนกน้อย มีไชยโย

2) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ 12 ราย ได้แก่ 1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.หนองหิน) จังหวัดเลย 2) เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 3) องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จังหวัดหนองคาย 4) ชมรมคนพิการน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษ 5) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตามัว จังหวัดนครพนม 6) กองทุนบ้านสามแพรกหมู่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ 7) วัดบุญนารอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8) มูลนิธิหลวงตาน้อย จังหวัดนครปฐม 9) ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 10) ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 11) บ้านเอื้อพร องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ จังหวัดชุมพร และ 12) บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด

3) ประเภทสื่อสร้างสรรค์ 13 ราย ได้แก่ 1) รายการเกมต่อชีวิต (รางวัลเกียรติยศ) 2) รายการรักเมืองไทย (รางวัลเกียรติยศ) 3) รายการบ่ายโมงตรงประเด็น 4) รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ 5) รายการปัญญาปันสุข 6) รายการรวมใจเป็นหนึ่ง 7) รายการห้องรับแขก 8) หนังสือเรื่อง “เด็กบ้านดอย” โดยมาลา คำจันทร์ 9) นายสลา คุณวุฒิ 10) เพจ Because We Care 11) เว็บไซต์ www.rama.mahidol.ac.th 12) โฆษณาร้อยเรียงความดีสู่สังคม “ความกตัญญู” และ 13) โฆษณา “ยิ้มสู้”

4) ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต 14 ราย ได้แก่ 1) นายสุมิตร ทองเมือง 2) นางพัชราภรณ์ ขำเปลี่ยน 3) นางสาวผาณิต พยัคฆโส 4) นางละมัย มั่งคั่ง 5) นางสาวสมใจ ปั้นพุ่มโพธิ์ 6) นางฉลวย ราชวัตร 7) นางสาวสายหยุด พรมเจียม 8) นายสุวรรณ อุดมผล 9) นางสาวมณีรัตน์  ตัณฑวรรธนะ 10) นางศศิวิมล วงศรียา 11) นายทวี สีมาขันธ์ 12) นางสาววีรญา พิกุลทอง 13) นางกรณิการ์ จิงา และ 14) นายมาโนช มะลิแก้ว

  
กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติกับทุกท่านและทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอฝากถึงทุกภาคส่วนในสังคม ว่า พม. ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้โดยลำพัง จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาร่วมเป็นกลไกสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคม การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันอย่างยั่งยืนต่อไป นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

“พม. อุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 174 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10”

วันนี้ (3 ก.ค. 2565) เวลา 08.30 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2565 จำนวน 174 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอนุกูล กล่าวว่า สำหรับการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการ “พระธรรมจาริก” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) กับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง พัฒนาทางคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านจิตใจ การศึกษา การพยาบาล ฯลฯ สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรบนพื้นที่สูงรู้จักสำนึกในความเป็นไทย และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการพระธรรมจาริก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค และสนับสนุน การพัฒนางานพระธรรมจาริกมาโดยตลอด
นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า พิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลากว่า 57 ปี ปัจจุบันมีราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทแล้ว รวมทั้งสิ้น 11,780 รูป โดยเกิดขึ้นจากความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูงที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปีนี้ มีบุตรหลานราษฎรบนพื้นที่สูง 9 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ลีซู ลั๊วะ ถิ่น ขมุ เมี่ยน อาข่า และราษฎรพื้นที่ราบถิ่นกันดารที่เลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รวมทั้งสิ้น 174 รูป เป็นสามเณร 79 รูป และพระภิกษุ 95 รูป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ราษฎรบนพื้นที่สูงที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ จะได้รับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา การหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจ สามารถดำรงตนอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และสานต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ตลอดจนนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

กระทรวง พม. ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงของคณะพระธรรมจาริก แม้ความห่างไกลจะเป็นอุปสรรค แต่ศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมจาริก จะนำพาชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป นายอนุกูล กล่าวในต้อนท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ 9 เครือข่ายคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา

จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา ชม แชร์ เชียร์ ผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 3 ปี 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “3 ปีแห่งความสำเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น ๒ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี  นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงาน  และบรรยายพิเศษ“การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “3 ปีชาวอยุธยาได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” และการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 9 เครือข่าย การจัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า 40 บูธ ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน 


นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งปี 2563  ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศยกย่องจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมโดดเด่น ประจำปี 2564 เป็น 1 ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศหากทุกหน่วยงานได้นำเอาประสบการณ์ความรู้ ความสำเร็จขององค์กร ชุมชนเหล่านี้ไปขยายผลให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเมืองที่น่าเที่ยว น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความสันติสุขสืบต่อไปถึงลูกหลานของเรา 


ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า หัวใจของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เริ่มต้นจากศูนย์กลางที่ครอบครัวพลังบวก เชื่อมโยงกับชุมชนหรือมิติทางศาสนา เกิดการ บ่มเพาะในสถานศึกษา และสถานที่ทำงานซึ่งเป็นระบบนิเวศมนุษย์ที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนในสังคม “สมัชชาคุณธรรม” จึงทำให้เกิดการเชื่อมโยง เสริมพลังการขับเคลื่อนคุณธรรมของคนทั้งในชุมชน องค์กร เครือข่ายทางสังคม ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการทำความดี ทำให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” ให้เกิดตัวอย่างที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ให้เกิดการ “โชว์-แชร์-เชื่อม” นำสิ่งที่ดีมาขยายผลในสังคมนั่นเอง    

ข่าวโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ครูโอ๊ะ ผนึกกำลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน"เปิดโลกการศึกษาพาน้องดูหนังฝึกทักษะภาษาอังกฤษ"

พร้อม เป็นสักขีพยาน พิธีMOU ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 .​นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)​ ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เครือพาราไดซ์กรุ๊ปและโรงแรมอันดารารีสอร์ท​ เรสซิเดนซ์​ พร้อมมอบนโยบายและพบปะคณะครู​ นักเรียน​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ ผู้นำท้องถิ่น​ ภาครัฐ​ ภาคเอกชน​ ในกิจกรรม​ "เปิดโลกการศึกษาพาน้องดูหนังฝึกทักษะภาษาอังกฤษ" และให้โอวาทสร้างแรงบันดาลใจกับนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษในโรงภาพยนตร์​ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล​ โดยมี​ นายณรงค์​ วุ่นซิ้ว​ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐภาคเอกชน นางสาวณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหารในเครือพาราไดซ์กรุ๊ปและโรงแรมอันดารารีสอร์ทเรสซิเดนซ์ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน  ร่วมต้อนรับ
นางกนกวรรณ​ กล่าวตอนหนึ่งว่า  ในวันนี้ ดิฉันในนามรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ​ รู้สึกเป็นเกียรติ ดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเห็นพลังของชาวภูเก็ต ภายใต้การนำของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นการติดตามนโยบายและได้เห็นผลสัมฤทธิ์ในความก้าวหน้าที่นำมาสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน  ระหว่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เครือพาราไดซ์กรุ๊ปและโรงแรมอันดารารีสอร์ท​ เรสซิเดนซ์​  ซึ่งถือเป็น  Partnership School Project ที่ดี ที่ก่อร่างและได้เห็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มากไปกว่านั้นสิ่งที่เราได้เห็นยังเป็นการต่อยอดจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ และผู้ว่าราชการภูเก็ตได้เป็นผู้นำในการบูรณาการการศึกษากับทุกภาคส่วน ทั้งในระบบ และนอกระบบอย่างยั่งยืน โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

โดยเครือเซ็นทรัลได้สร้างและสานฝันให้เด็กๆ ได้มาชมภาพยนตร์เรื่อง JURASSIC WORLD DOMINION จูราสสิค เวิลด์ ซึ่งจะเห็นว่าลูกๆนักเรียนมีความตั้งอก ตั้งใจ ชมภาพยนต์ ดังนั้นภาพยนตร์
จึงถือเป็นอีกสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดี และธรรมชาติของมนุษย์จะเริ่มพูดได้ก่อนการเขียน ดังนั้นเพื่อเติมเต็มศักยภาพในเรื่องภาษาอังกฤษ เราต้องไม่อายและกล้าที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เราทุกคนต้องมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกหลานในจังหวัดภูเก็ต และในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พ่อเมืองภูเก็ต จะก่อร่างและเติมฝันทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองการศึกษาเป็นเมืองที่คนทั้งประเทศและคนทั่วโลกต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยว ดังนั้นเราทุกคนจะมาร่วมกันสร้างและสานฝันเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดไปด้วยกัน“ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เครือเซ็นทรัล เครือ Accor พี่น้องประชาชนชาวการศึกษา ทั้งอาชีวะ ศึกษาธิการจังหวัด กศน. สพป. และขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทุกพลังความทุ่มเท โดยเฉพาะภาคเอกชน ที่สำคัญขอขอบคุณ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ท่านได้พูดว่าชีวิตนี้จะทำให้ชาวภูเก็ตได้รับการเติมเต็ม ซึ่งท่านจะเป็นตะเกียบคู่ที่แข็งแรงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในการร่วมด้วยช่วยกัน ใช้การศึกษาเป็นรากแก้วของการพัฒนา และเราจะสู้ไปด้วยกันทำให้ภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เลื่องลือเป็นที่ยอมรับของชาวโลกต่อไป และเราจะรักกันตลอดไป” นางกนกวรรณ กล่าว

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับดีลเลอร์

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่น จัดงาน Nippon Biz partner Exclusive Day เพื่อเปิดตัวกลุ่มสินค้านวัตกรรมตัวล่าสุด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคู่ค้าดีลเลอร์ได้เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรูปแบบสุด Exclusive กับ Exclusive innovation product launch , Exclusive chef table และร่วมสนุกกับExclusive rewards & lucky draw โดยมี น.ส.ชนัญธิดา จันทร์สุวรรณ์ , นายกัมพล เซี่ยงหวอง, นางกุลลดา อมรเวชรัตน์ และนายสมชาย สงวนศักดิ์ภักดี  เป็นTop spender ในงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากตัวแทนจำหน่ายมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ นิปปอนเพนต์ สำนักงานใหญ่  สุขสวัสดิ์76 เมื่อเร็วๆนี้

มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน ร่วมกับ “บาโอจิ”มอบรองเท้าพยาบาลให้กับ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

นายชาลี ลิ้ม ประธานมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน และ ประธานบริษัท บริษัท บาโอจิ จำกัด พร้อมด้วย นางสาวยุพารัตน์  เนียมหอม มอบรองเท้าพยาบาล ให้กับ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มูลค่ากว่า 160,000 บาท มี นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาล หัวเฉียว รับมอบ

โดยมี แพทย์จีน สมชาย จิรพินนิจวงศ์, เภสัชกร เย็นจิตร เตชะดำรงสิน, นายศิลปชัย พันธุ์สุริยานนท์
ร่วมรับมอบ ณ คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

พม.จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้เป็นต้นแบบแห่งการให้

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เ...

โวยวายดอทคอม