วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

พิธีลงนาม (MOU) บูรณาการความร่วมมือการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน

เปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุ เพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network  

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหานาค กทม. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โดย พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม) 

โดยมี นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน           ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขอบเขตความร่วมมือในการกำหนดแนวทาง เป้าหมายในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ในการสร้างและปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันคิดและนำความคิดไปสู่การปฏิบัติในแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network  เป็นโครงการนำร่อง การบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ทั้ง 4 หน่วยงาน ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเด็กและเยาวชน           เป็นช่องทางในการสื่อสารร่วมกันปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีสถานีวิทยุสีขาวเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 212 สถานีทั่วประเทศมาร่วมเป็นเครือข่าย พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมผลิตรายการวิทยุที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”       ผ่านรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ซึ่งทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักข่าวต้นกล้านิวส์  และสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ทางสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์  www.thailandonair.com   ในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น  ตามประกาศของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (กสทช) ที่กำหนดไว้  เป็นช่วงเวลาสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ผู้แทน 4 กระทรวง ร่วมมอบป้ายสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network ให้แก่ผู้แทนสถานีวิทยุ 4 ภาค และมอบเกียรติบัตรแก่สถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network 20 สถานี และผู้ผลิตรายการ 4 ราย

การส่งเสริมเพื่อพัฒนา ตลอดจนปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน การบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชนนั้น จะทำให้เกิดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สร้างและปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันคิดและนำความคิดไปสู่การปฏิบัติในแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยรอบอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”


ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม