วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

พิธีลงนาม (MOU) บูรณาการความร่วมมือการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน

เปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุ เพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network  

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหานาค กทม. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โดย พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม) 

โดยมี นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน           ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขอบเขตความร่วมมือในการกำหนดแนวทาง เป้าหมายในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ในการสร้างและปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันคิดและนำความคิดไปสู่การปฏิบัติในแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network  เป็นโครงการนำร่อง การบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ทั้ง 4 หน่วยงาน ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเด็กและเยาวชน           เป็นช่องทางในการสื่อสารร่วมกันปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีสถานีวิทยุสีขาวเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 212 สถานีทั่วประเทศมาร่วมเป็นเครือข่าย พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมผลิตรายการวิทยุที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”       ผ่านรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ซึ่งทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักข่าวต้นกล้านิวส์  และสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ทางสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์  www.thailandonair.com   ในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น  ตามประกาศของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (กสทช) ที่กำหนดไว้  เป็นช่วงเวลาสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ผู้แทน 4 กระทรวง ร่วมมอบป้ายสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network ให้แก่ผู้แทนสถานีวิทยุ 4 ภาค และมอบเกียรติบัตรแก่สถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network 20 สถานี และผู้ผลิตรายการ 4 ราย

การส่งเสริมเพื่อพัฒนา ตลอดจนปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน การบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชนนั้น จะทำให้เกิดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สร้างและปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันคิดและนำความคิดไปสู่การปฏิบัติในแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยรอบอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”


ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม