วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ผุดโครงการ "Rayong Organic Living”

ชูแนวทาง GC Circular Living
ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด (มหาชน) หรือ GC จับมือกับพันธมิตร และปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง แถลงความร่วมมือ “โครงการ Rayong Organic Living” โดยใช้องค์ความรู้ ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทย  ภายใต้แนวคิด Organic และ Circular Living โดยมีรากฐานการผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่นในพื้นที่เขาห้วยมะหาด แหล่งธรรมชาติและต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยองได้แก่ หญ้าคาเร่วหอม ว่านสาวหลง ผักบุ้งทะเล ขิง ใบบัวบก มะนาว และตะไคร้นำมาเพาะปลูกด้วยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
กลุ่มหอมมะหาด จังหวัดระยอง และต่อยอดด้วยการแปรรูปวัตถุดิบโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ แชมพูสบู่เหลวครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทุกชนิด 10% มอบกลับคืนให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง GC Circular Living รวมทั้งสนับสนุนการใช้ผลิต
ภัณฑ์ออร์แกนิก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “ จังหวัดนครปฐม สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเกษตรกร มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดความสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน สามพรานโมเดล นับเป็นต้นแบบความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับ ของการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดนครปฐม ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยง ตั้งแต่การผลิต เพาะปลูกวัตถุดิบด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ดี ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จึงเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นภาคเอกชนที่สำคัญ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดระยอง จับมือเป็นพันธมิตรในการพัฒนาและขยายผล เพื่อสร้างสรรค์โครงการดี ๆ สนองนโยบายของภาครัฐ และหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการขยายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของทั้ง 2 จังหวัด ให้ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต”


นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งพืชพันธุ์สมุนไพรพื้นถิ่นที่สำคัญหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ยังมีชายหาดที่สวยงาม ผลไม้ที่มีชื่อเสียง สามารถนำมาต่อยอด พัฒนาการแปรรูปจากเกษตรอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมจึงเป็นที่น่ายินดีที่ GC ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่สำคัญของจังหวัดระยอง ได้จับมือกับพันธมิตร สามพรานโมเดล โดยสวนสามพราน และแบรนด์ปฐม ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆ สนองนโยบายของภาครัฐหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาวิถีเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคต”


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของ GC กล่าวว่า  “GCเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด เพราะจังหวัดระยองเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของเราโดย GC เล็งเห็นความสำคัญของเขาห้วยมะหาดซึ่งเป็นพื้นป่าต้นน้ำที่สามารถดำเนินการเพาะปลูกตามหลักเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน จึงได้เข้าไปร่วมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมะหาด เพื่อปลูกพืชพื้นถิ่นระยอง และจะนำผลผลิตนั้น มาใช้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ Luffala ด้วยการแปรรูปวัตถุดิบโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง   ซึ่ง GC ได้ให้การสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของลุฟฟาลาสู่มาตรฐานระดับสากล มากว่า 10 ปี   และด้วยความร่วมมือจาก ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่งในครั้งนี้จะช่วยให้การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจวิถีอินทรีย์ ใน “โครงการ Rayong Organic Living” นอกจากนี้ GC ยังได้วางแผนการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสนับสนุนทีมงาน นักวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมร่วมกับ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่งโดยรายได้ 10% จากการจำหน่ายมอบกลับคืนให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง GC Circular Living และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

นายอนัฆ นวราช ผู้อำนวยการปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง กล่าวว่า “ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง มีการนำร่องและมีรากฐานการผลิตด้วยวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทย ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีสามพรานโมเดล เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นต้นแบบในการทำโครงการโดย ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่งจะเข้ามาให้ความรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรกลุ่มหอมมะหาด รวมถึงแนะนำองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา และจะนำวัตถุดิบอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาได้แปรรูปขั้นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ แชมพู สบู่เหลว ครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ และสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกสู่ตลาดและผู้บริโภคตามช่องทางการขายที่มีอยู่ โดยจะสนับสนุนและขับเคลื่อนแนวคิด Organic Living และ Circular Living ต่อไป”

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดจาก “โครงการ Rayong Organic Living” จะจัดวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ทั้งในส่วนที่เป็นร้านค้าและช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1.    ร้านอีโค่โทเปีย สยามดิสคัฟเวอรี่ (Ecotopia Siam Discovery)

2.    ร้านปฐม สาขาทองหล่อและสวนสามพราน

3.    ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (GC Customer Solution Center : CSC)
       ชั้น 1 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ A (EnCo A)

4.     Line Official Account : Patom Organic Living

5. เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Shopee LAZADA และ JD Central : ร้าน LUFFALA_OFFICIAL

ข่าวประชาสัมพันธ์

Head & Shoulders ได้ฉลองแชมพูขจัดรังแคสูตรใหม่

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะอันดับต้น ๆ หนีไม่พ้น “ปัญหารังแค” ที่กวนใจแบบไม่พัก และเมื่อแก้ปัญหาด้วยการใช้แชมพูขจัดรังแค ก็...

โวยวายดอทคอม