วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการ“หมู่บ้านทำ มาค้าขาย” ระดมของดี ของเด็ดทั่วไทยจาก 4 ภาค

กรมการค้าภายใน  ชวนหนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชนจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ“หมู่บ้านทำ
มาค้าขาย” ระดมของดี ของเด็ดทั่วไทยจาก 4 ภาค มาให้ “ช็อป...ชิม...อิ่มสุข...สนุกกับกิจกรรม” และ
ความบันเทิงทุกวัน แบบครบ...จบที่เดียว!!  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ระดมของดีทั่วประเทศ ของเด็ดทั่วไทยทั้ง 4 ภาคจาก 25 หมู่บ้าน มารวมไว้ภายในงานเดียว 

ทั้ง “ช็อป...ชิม...อิ่มสุข...สนุกกับกิจกรรม” และความบันเทิงทุกวัน มีครบ...จบที่เดียว หวังสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหลังประสบปัญหาขาดแคลนรายได้จากช่วงสถานการณ์โควิด-19  พร้อมเชิญชวนคนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกันอุดหนุนสินค้าท้องถิ่น|

ที่มี  อัตลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้คัดสรรมาให้เลือกชม เลือกซื้อแบบใกล้ๆ บ้าน 
ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว)  ชั้น G  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เริ่มดำเนินโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)  ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพ ในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด จนถึงปัจจุบันโครงการประสบผลสำเร็จอย่างสูงทำให้ชุมชนอยู่ดีกินดี มีรายได้มากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

“แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชุมชนต่างๆ  เช่นเดียวกับธุรกิจ สินค้าและบริการต่างๆ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย” ครั้งนี้จึงกล่าวได้ว่า เป็นการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถมีรายได้จุนเจือครอบครัวและชุมชน  รวมถึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ ให้ดำเนินต่อไปได้อีกด้วย  ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 25 หมู่บ้าน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5 หมู่บ้าน   จาก 4 ภาค ประกอบด้วย  ภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 แห่ง , ภาคกลาง จำนวน 10 แห่ง และ ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง “สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ในครั้งนี้ ได้คัดสรรสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่ง เช่น  เครี่องเงิน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าหมักโคลน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เครื่องจักสารจากผักตบชวา  เครื่องเบญจรงค์ อาหารแช่แข็ง ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง ผ้ายกดอก และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ มางานเดียวเหมือนได้ไปทุกที่ รวมทุกหมู่บ้านทำมาค้าขายไว้ที่เดียว รวมทั้งยังมีการสาธิตงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการทอผ้า, ดุนลายเงิน, ลงสีเขียนลายเบญจรงค์ มาทำให้ชมกันด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรของ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” 25 หมู่บ้าน ใน 4 ภาค เพื่อเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากต่อไป 

โดยงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ“หมู่บ้านทำมาค้าขาย”
จัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563  ณ ลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว)  ชั้น G  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลประกอบ

รายชื่อวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย ในปี 2563

1. ชุมชนบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ (ชา กาแฟ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)  

 2. ชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ (เครื่องเงิน เครื่องเขิน) 

3. กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยง)                                                        

4. วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรตำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่ (แปรรูปแก้วมังกร)                                                           

5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ (เม็ดมะม่วงหิมพานต์ปรุงรส)                                               

6. ศูนย์ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย (ผ้าหมักโคลน)  

7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไข่)   

8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก จังหวัดตาก (เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงบำรุงน้ำนม)                             

9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง จังหวัดนครปฐม   (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้)                                                                                                           

10. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดนครปฐม (ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป)

11. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา จังหวัดนครปฐม (เครื่องจักรสานจากผักตบชวา)     

12. ชุมชนอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มีด ช้อนส้อม) 

13. หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร (เครื่องเบญจรงค์)  

14. กลุ่มพัฒนาผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรพอเพียง 49 จังหวัดสมุทรสาคร (อาหารแช่แข็ง)   

15. วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ จังหวัดชัยนาท (ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วดาวอินคา)

16.ชุมชนหลัง ว.ค. จันทร์เกษม  กรุงเทพมหานคร (ผลิตภัณฑ์จักรสาน)

17. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ๑๐๐ พันมะพร้าวไทย จีงหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สกัดร้อน สบู่ โลชั่น เจลบารุงผิวน้ามันมะพร้าว น้ามันบารุงผม ลิปสติก แป้งมะพร้าวฯ)

18. ชุมชนบ้านลาวเวียง จังหวัดสระบุรี (ผลิตภัณฑ์มะพร้าวถอดเสื้อ ขนมตาล ข้าวหลาม)

19. กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จังหวัดนครราชสีมา (ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ)  

20. วิสาหชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ)   

21. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร (ข้าวอินทรีย์) 

22.กลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย บ้านห้วยทราย จังหวัดมหาสารคาม (ผ้าไหม/ผ้าผ้าย)

23. กลุ่มแปรรูปผ้ามัดย้อมบ้านสงเปลือย จังหวัดสกลนคร (ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ)

24. หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร (ปลาเค็มฝังทราย กะปิ ปลาหมึกแห้ง)                                                  

25. กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ้ายกดอก ผ้ายกเมืองนคร ผ้าขาวม้า) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม