วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

SACIT จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย


สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT จัด พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย กิจกรรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ต่อยอดงาน “วิจัย” สู่เชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ตลาดสากลอย่างยั่งยืนนางสาว นฤดี ภู่รัตนรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ได้เผยว่า สศท. ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ตามแนวคิดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีบูรณาการสร้างสรรค์สร้างมาตรฐานศิลปะหัตกรรมไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย แก้ปัญหาด้านการผลิต การเก็บรักษา และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการค้าทั้งในประเทศ และ ระดับสากล โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันอุดมศึกษา สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึง ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และ นักสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง นักศึกษา นักวิจัย โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้ 

1. ชือผลงานวิจัย  คุณปัณณะศลัญ เรืองเลิศตระกูล และ คุณพนิดา สมบูรณ์ 

2. ชื่อผลงานวิจัย  คุณสุรศักดิ์ มณีเสถียรรัตนา และ คุณบุญญารัตน์ ลิ้มวัชราวงศ์

3. ชื่อผลงานวิจัย คุณเรืองยศ หนานพิวงศ์  และ คุณบุญทิวา ชาติชำนิ

4. ชื่อผลงานวิจัย คุณนฤสรณ สโตย พันธสวัสดิ์ และ คุณปัทวี เข็มทอง

5. ชื่อผลงานวิจัย คุณกิติศักดิ์ ขจรภัย และ คุณเกชา มุ่งต่อบัว


โดยได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย กิจกรรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ต่อยอดงาน “วิจัย” สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 5 ให้สามารถต่อยอดได้ทั้งในด้านการผลิต และด้านการตลาดต่อไป เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ภายในงาน Craft Bangkok 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม