วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “พี่หนูแดงมอบความสุขให้น้องผ่านห้องแห่งการเรียนรู้”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการ CSR  “พี่หนูแดงมอบความสุขให้น้องผ่านห้องแห่งการเรียนรู้” ณ โรงเรียนวัดสนามนอก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนในด้านการศึกษาให้มีผลการเรียนที่ดีแล้ว ควรให้การดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกิจกรรมด้านต่าง ๆ รวมถึงทักษะ พัฒนาการด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาตินั้น ห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุข หรือลดการเกิดอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ทั้งนี้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมมาโดยตลอด จึงได้มีแนวคิดจัดโครงการ “พี่หนูแดงมอบความสุขให้น้องผ่านห้องแห่งการเรียนรู้” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยจัดให้มีการปรับปรุงพื้นที่ในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องพละ และห้องนาฏศิลป์ เพื่อให้โรงเรียนวัดสนามนอก มีห้องนันทนาการเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นห้องเพื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและมีประโยชน์ สร้างพัฒนาการที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้กับเด็ก รวมถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ให้มีความสวยงาม สะอาดปลอดภัยอีกด้วย
โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งการส่งเสริมในเรื่องการศึกษายังเป็นการช่วยบ่มเพาะต้นกล้าที่ดี คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพขึ้นมาได้ ทำให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาในด้านการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน จึงถือเป็นภาระกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ และสังคมอีกด้วย

“มากกว่าการเดินทาง คือ ความพิเศษ”

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง และ www.srtet.co.thข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม