วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ก.แรงงาน เปิดตัวโครงการส่งเสริมอาชีพ ปั้นแรงงานสู่ผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ด สร้างงาน เพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน

โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องวายุภักษ์ 3 - 4 ชั้น 4 อาคารวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายบุญชอบ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากปัจจัยของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลง ทำให้ภาคธุรกิจสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีด้านอาหารและเครื่องดื่มเร่งปรับตัวนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาให้บริการ รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ พบว่า ในปี 2564 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) อยู่มากกว่า 560,000 ราย และมีมูลค่ากว่า 3.4 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงความนิยมในร้านอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปีละกว่า 2.21 ล้านล้านบาท รัฐบาลจึงได้เร่งผลักดันให้สตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า การเปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดในวันนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีโอกาสเข้าสู่อาชีพรวมถึงผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดเดิมให้มียอดขายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การเปิดตัวโครงการในกรุงเทพมหานครในวันนี้ กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายใหม่ 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพร้านสตรีทฟู้ด และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายเดิม 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน กิจกรรมแสดงร้านค้าสตรีทฟู้ด จำนวน 5 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครจัดขึ้นวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา ครั้งที่ 2 ภูเก็ต จัดขึ้นวันที่ 2-8 มิถุนายน 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าภูเก็ต ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ จัดขึ้นวันที่ 13-19 มิถุนายน 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ครั้งที่ 4 นครราชสีมา จัดขึ้นวันที่ 21-27 มิถุนายน 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าโคราช และครั้งที่ 5 ชลบุรี จัดขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าพัทยา รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการให้แก่บุคลากรของกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 400 คน เข้าร่วม เพื่อนำเสนอแผนการฝึกอบรมในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนรับฟังการชี้แจงแนวทางการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ รวมถึงการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่จังหวัด ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
“โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดของกระทรวงแรงงานนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สำคัญจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผันตัวเองมาสู่เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ดรายใหม่ สามารถสร้างงานให้แก่แรงงานได้มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวท้ายสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม