วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐบาล ชวนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทั่วประเทศ

กรมการท่องเที่ยวเชิญโฮมสเตย์รายใหม่หรือโฮมสเตย์ที่ใกล้หมดอายุการรับรองมาตรฐาน (3 ปี) สมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2566 โดยผู้ผ่านการประเมินจะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว ส่งใบสมัครได้ที่กรมการท่องเที่ยวหรือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “กรมการท่องเที่ยวดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay Standard) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้เริ่มตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 19 ปี มีโฮมสเตย์ที่ได้รับการตรวจประเมินและอยู่ระหว่างรับรองมาตรฐานครั้งละ 3 ปี จำนวน 220 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ”

ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การจัดทำที่พักแบบโฮมสเตย์จึงเป็นทางเลือกเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวไทย รองรับการเปิดตลาดท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว กรมการท่องเที่ยวจึงดำเนินโครงการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยทั่วประเทศ โดยปีนี้   
ตั้งเป้าว่าจะมีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 70 ราย ทั้งนี้
ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566  

ในโอกาสอันดีนี้ จึงขอเชิญชวนเจ้าของโฮมสเตย์ที่ใกล้หมดอายุการรับรองมาตรฐาน (3 ปี) และโฮมสเตย์รายใหม่ที่มีความพร้อม และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว สามารถส่งใบสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้ที่กรมการท่องเที่ยว หรือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ ฟรี! ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
โทรศัพท์ 0 2141 3235
Email : tsactourism@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม