วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วัดกลางคลองสี่ Watklangklongsi

เนื่องด้วยความศรัทธาต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ ของประชาชนย่านปทุมธานี วัดกลางคลองสี่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคนจำนวนมากแห่เข้ามาสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณ อายุกว่าร้อยปี เดินทางมากราบไหว้วัดกลางคลองสี่  ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ ส่วนใหญ่นั้น มาขอเรื่องกิจการ, การงาน, ครอบครัว, สุขภาพ, ป้องกันอุบัติเหตุ, ค้าขายที่ดินและโชคลาภ องค์ท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน


วัดกลางคลองสี่สร้างขึ้นในปี ในวันพุธขึ้น9ค่ำเดือน4 ปีจอ โทศก พ.ศ. 2453 ตรงกับวันพุธที่8มีนาคม พ.ศ. 2453 ร.ศ.129 จ.ศ.1272 โดยความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านคลองสี่ ซึ่งเดิมเป็นชาวมอญ ที่อพยพมาจากเมืองมะละแม่งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านบางตลาดปากเกร็ด นนทบุรี ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทุ่งรังสิตเมืองธัญบุรี ชาวมอญบางส่วนย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินทำนาในที่แห่งนี้ และสร้างวัดนี้ขึ้น     

หลังจากนั้น ชาวบ้านได้อาราธนาพระภิกษุจากวัดสายไหมมาจำพรรษา และได้นิมนต์ พระอาจารย์ด๊วด
ญาณวโร (พระครูวิเศษธัญญโศภิต) จากวัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าอาวาสวัด หลวงปู่ด๊วด ญาณวโร เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ชาวปทุมธานี เคารพนับถือไม่เคยเสื่อมคลาย ท่านได้สนับสนุนการศึกษาด้วยดีมาตลอด โดยเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนประชาบาลขึ้นเป็นแห่งแรกในอำเภอลำลูกกา เมื่อสิ้นหลวงปู่ด๊วด ญาณวโร พระหลวงปู่ทองอินทร์ เตชวุฑโฒ (พระมงคลศีลาจาร) ได้ดำเนินการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมวัดได้เจริญอย่างมากในทุกด้าน


ทั้งได้สนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ท่านเป็นพระเถรานุเถระที่มีอายุและพรรษากาลมากถึง 97 ปี ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านและคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 และผูกพันธสีมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 เดิมวัดแห่งนี้มีนามว่า "วัดใหม่กลางคลองสี่" แต่ได้เป็นนามเป็น "วัดกลางคลองสี่" เมื่อปี พ.ศ. 2480

พระมหาทวิช ธีรชาโต ป.ธ.๙  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดกลางคลองสี่

ปัจจุบัน พระมหาทวิช ธีรชาโต ป.ธ.๙  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดกลางคลองสี่ อายุ ๔๘ พรรษา ๒๙ ป.ธ. ๙  ท่านได้สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สำหรับในปี 2566 ดำเนินการทะนุบำรุงศาสนาก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมวัด รักษาวัดในพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่คู่กับสังคม และพุทธศาสนิกชนคนไทยตลอดไปในพระพุทธศาสนายังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ฝึกสมาธิและจิตใจ หรือเป็น ที่พึ่งในยามเดือดร้อน เมื่อชาวไทยได้ร่วมบุญ ถวายเงินบริจาคซ่อมแซมวัด
วัดกลางคลองสี่
24 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม