วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Valentine’s Day “เปิดบ้าน เปิดใจ สร้างสุขให้ คนไกลบ้าน”

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ บ้านมิตรไมตรีธนบุรี กรุงเทพมหานคร นายชูรินทร์  ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวทักทายในกิจกรรม Valentine’s Day “เปิดบ้าน เปิดใจ สร้างสุขให้ คนไกลบ้าน” นายชูรินทร์ฯ กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้คนจำนวนมาก ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้อยู่รอด ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวจำนวนมากได้เดินทางเข้ามาหางาน และอาศัยในเมืองใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ บางคนก็ประสบความสำเร็จ และยังมีส่วนหนึ่งที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่งผลให้ไม่มีที่อยู่อาศัย ทำให้ต้องอาศัยหลับนอนในที่สาธารณะซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนอาจนำไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 

ด้านสุขอนามัย และขาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการต่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว และได้มีการดำเนินงานเพื่อให้บริการสวัสดิการสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ทั้งในเรื่องการพักอาศัย ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และพัฒนาศักยภาพ  ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

ซึ่งในกรุงเทพมหานครจัดให้บริการในรูปแบบ “บ้านมิตรไมตรี” เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่อาศัยหลับนอนตามสถานที่สาธารณะมาใช้บริการ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านสถานที่ ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งทำมาหากิน ทำให้มีคนไปใช้บริการไม่มากนัก

 นายชูรินทร์ฯ กล่าวต่อว่า จากประเด็นดังกล่าวเพื่อให้การให้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการ  ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้จัดงาน “เปิดบ้าน เปิดใจ สร้างสุขให้ คนไกลบ้าน” ขึ้นโดยมี กิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ คือ การจัดเวที รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มพี่น้องที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งสถานที่จัดงานในวันนี้ เป็นสถานที่จริง ที่จะเปิดให้บริการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของพี่น้องกลุ่มเป้าหมายต่อไป วันนี้จึงเป็นการเชิญกลุ่มเป้าหมายมาดูสถานที่ มาร่วมคิด ร่วมออกแบบการอยู่อาศัยร่วมกัน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอิสรชน ศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร  ตำรวจนครบาล ตำรวจรถไฟ ลุงดำ นายกสมาคมคนไร้บ้าน และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ โดยหลังจากนี้ทางภาคีที่เกี่ยวข้อง จะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้อาศัย ไปกำหนดรูปแบบการให้บริการที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

 วันแห่งความรักในวันนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษย์ ขอมอบความห่วงใย เปิดบ้านต้อนรับ เปิดใจแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสุข
ให้กับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ ได้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงต่อไป นายชูรินทร์ ขวัญทอง  กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารสมาร์ทพาสลายใหม่ทุกประเภท

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารสมาร์ทพาสลายใหม่ทุกประเภท วันที่ 16 มิ.ย. 2564 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บร...

โวยวายดอทคอม