วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

“พาณิชย์-DITP” ลงนาม Mini FTA ไทย-ยูนนาน เดินหน้าร่วมมือการค้า-การลงทุน


          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย-ยูนนาน เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ตามนโยบายเจาะลึกมณฑลสำคัญของจีน มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการค้า ด้านความเชื่อมโยงทางธุรกิจ ด้านความร่วมมือในการขยายผลประโยชน์ทางการค้าสินค้าและธุรกิจบริการร่วมกัน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ด้านโลจิสติกส์และด้าน Cross Border E-Commerce ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยและจีน  

          นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่       17 สิงหาคม 2566 กรมได้ลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย-     ยูนนาน กับนายหลี่ เฉิน หยาง อธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลยูนนาน ภายในงานประชุม GMS Governors Forum    ณ Yunnan Haigeng Hall ซึ่งเป็นการเดินหน้าการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ที่ลงลึกสู่ตลาดเมืองสำคัญของประเทศคู่ค้า หรือเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า “Mini FTA” ตามนโยบายของนายจุรินทร์       ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนกับจีน       ขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ และเน้นย้ำสัมพันธ์ไมตรีที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ


          โดย Mini FTA จะช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายความร่วมมือใหม่ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการค้ารูปแบบ Cross Border E-Commerce โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก จะส่งผลให้ผลไม้และผลไม้แปรรูปสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งสัญญาณความพร้อมของรัฐบาลไทยและจีนในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

​นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างเอกชนไทยและยูนนานคู่ขนานไปด้วยอีกจำนวน 2 คู่ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของภาคเอกชนทั้งสองประเทศที่จะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น       อย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัท Far-E Logistics Co., Ltd. บริษัทโลจิสติกส์ของไทยได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท Yunnan Mengzi ChangMeng Industry Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้สมาคม Yunnan Youth Entrepreneurs Association โดยทั้งสองบริษัทได้ตกลงร่วมกันทำการค้าในรูปแบบ Cross Border E-Commerce ซึ่งจะเพิ่มโอกาสของสินค้าไทยในการเจาะตลาดจีนให้มากขึ้น และในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 บริษัท Udon Thani Industrial City Co., Ltd. (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) ได้ลงนาม        ความร่วมมือกับบริษัท Yunnan Tengjin Logistics Co., Ltd. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทโลจิสติกส์ระดับชั้นนำของมณฑลยูนนาน โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงระหว่างไทย – จีน โดยเฉพาะ     การขนส่งทางรางผ่านเส้นทางรถไฟลาว – จีน


​ทั้งนี้ ในปี 2565 มณฑลยูนนานมีมูลค่า GDP อยู่ที่ 2,898,420 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 4.3 และเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ใกล้ไทยมากที่สุด มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงภาคตะวันตกของจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก   เฉียงใต้ และเอเชียใต้ตามยุทธศาสตร์หัวสะพานภายใต้นโยบาย “One Belt One Road” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน    โลจิสติกส์และการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หรือทางราง ทำให้เกิดความสะดวกด้านการค้าระหว่างไทย – จีนเป็นอย่างมาก โดยในปี 2565 การค้ารวมไทย – ยูนนาน มีมูลค่า 2,349 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม