วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. ยกย่องเชิดชูเกียรติ อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ​ ดีเด่น ทั่วประเทศ


วันนี้ (23 ส.ค. 66) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 77 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้เสียสละ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม โดย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารกรระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.


นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากรในปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 18.3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยมีประชากรสูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) ร้อยละ 56.5 ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี) ร้อยละ 29.1 และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 14.4 ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล และการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมในทุกมิติ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนายจุติ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน กระทรวง พม. มี อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 53,457 คน เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้สูงอายุได้รับการดูแล 478,355 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 66) ซึ่ง อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ​ มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือดูแล คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ครอบคลุม 4 มิติ ทั้งสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับ อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ พัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินงานให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างกลไกในการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็ง นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณ อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ กว่า 50,000 คนทั่วประเทศ ที่ดูแลผู้สูงอายุกว่า 400,000 คน และวันนี้ เราต้องการจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งต้องสร้างอาสาสมัครเพิ่มขึ้นให้ได้ถึง 1 ล้านคน เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ  วันนี้ อพม. ทุกท่านได้รับการดูแลฝึกฝนเป็นพิเศษ เพราะการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เพียงร่างกาย แต่ต้องดูแลด้านจิตใจด้วย ซึ่งอยากขอบคุณทุกคนที่ทำงาน โดยไม่มีค่าตอบแทน ทำงานด้วยใจ ด้วยความสุข เมื่อคนทำมีความสุข ความสุขเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดไปถึงผู้สูงอายุที่เราดูแล สำหรับกระทรวง พม. ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลอยู่ทั่วประเทศที่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ 

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม