วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ธ.ออมสิน เดินเครื่อง GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์

นำทีมผู้บริหารพร้อม 6 ดาราบัดดี้ ลุยเสริมแกร่งชุมชนมุ่งพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสู่สากล


แบงก์ออมสิน ติวเข้ม 6 ชุมชน ส่งดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบที่เชียงราย มุ่งถอดบทเรียนสู่การพัฒนา ก่อนเข้าชิง GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์

ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างใกล้ชิดเสมอมา เดินหน้าสานต่อ โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ภายใต้แนวคิด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” จัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อให้ผู้นำพร้อมด้วยสมาชิกของทั้ง 6 ชุมชน ได้เตรียมความพร้อมก่อนลงมือพัฒนาชุมชนของตัวเอง ด้วยการส่งตัวแทนของทุกชุมชนเดินทางไปศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบประชารัฐสีชมพู ณ บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาต่อไป

คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กิจกรรมการศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญซึ่งสืบเนื่องจากโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดยธนาคารออมสิน มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการพัฒนาทุกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรม วัฒนธรรม ขนบประเพณีและวิถีชุมชน จึงได้ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนบ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โฮมสเตย์ที่คว้ารางวัลโครงการประชารัฐสีชมพู ปีที่ 3 "GSB Smart Homestay" เมื่อปี 2561 มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แบ่งปันองค์ความรู้ ซึ่งทั้ง 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดให้สอดคล้องกับบริบทของโฮมสเตย์
และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนได้


สำหรับตัวแทนจากทั้ง 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ได้แก่ ชมรมท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์บ้านป่าหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ต่างก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ

สถานที่จริงของโฮมสเตย์ต้นแบบ พร้อมร่วมทำกิจกรรมเวิร์คช็อปกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับคำชี้แนะอันเป็นประโยชน์อย่างมาก


นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัดเทศบาล ต.บ้านแซว และที่ปรึกษาโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง กล่าวว่า การพัฒนาโฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นมีหลักการไม่แตกต่างกันนัก เพียงแต่ต้องปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่มีพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีที่ต่างกันออกไป ใจความสำคัญของการพัฒนาคือการยกระดับโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน ที่จะนำไปสู่ความไว้วางใจของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด ความปลอดภัย ศักยภาพด้านการบริการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคงไม่ต่างจากมาตรฐานที่พักอย่างที่โรงแรมทั่วไปพึงมี แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการจะเป็นโฮมสเตย์ก็คือการสื่อสารที่เด่นชัดในอัตลักษณ์ชุมชน ที่จะเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว จะด้วยกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวก็ดี สินค้า และบริการก็ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนและทำให้เกิดการบอกต่อได้

นายเศรษฐศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความท้าทายอีกด้านที่ชุมชนส่วนใหญ่ต้องพบแน่นอน คือทักษะด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ส่วนนี้ธนาคารออมสินจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่ผู้นำและสมาชิกชุมชนทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่โปร่งใส่ กระจายรายได้สู่สมาชิกในชุมชนอย่างเป็นธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาความเข้มแข็งและรักษาความยั่งยืนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองต่อไปได้

โดยกิจกรรมและความคืบหน้าของโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดยธนาคารออมสิน ยังคงมีเรื่องราวให้ทุกท่านสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องจาก Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพูหรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน เว็บไซต์ www.gsb.or.th Facebook : GSB Society พร้อมด้วยช่องทาง Youtube : GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ หรือทาง Official Line : GSB ธนาคารออมสิน และรายการ “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 - 09.00 น.ออกอากาศทางช่อง PPTV HD ช่อง 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์ ดึงองค์กรเอกชนชั้นนำเสริมทัพ ปั้น Gen Z สู่การเป็นซีอีโอ

โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA)...

โวยวายดอทคอม