วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

“นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา รับการตรวจราชการรอบ 2 พร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ”


วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ร่วมกับทีม One Home จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมด้วย นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ตามแผนตรวจราชการกระทรวงพม.รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
      ทั้งนี้ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (BCG) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ตลอดจนประเด็น ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนงาน นอกจากนี้นิคมฯ ยังได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาคุณภาพของงานในรูปแบบการจัดทำข้อมูลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำระบบ Google Form ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการคีย์ข้อมูลสมาชิกนิคมในระบบ Google Form ดังนี้

 1. เพื่อสามารถสรุปข้อมูลสมาชิกนิคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สามารถแยกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและไม่ถูกต้องออกมาได้ และสามารถประมวลผลออกมาผ่านทาง Google Sheet  

 2. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินนิคมสร้างตนเองและปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน 

 3. เพื่อเสนอแนวบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา การบริหารข้อมูลที่ดินของนิคมสร้างตนเอง 

 4. การบริหารจัดการข้อมูลที่ดินนิคมสร้างตนเองให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  มีแนวทางในการเสนอแนะวิธีการที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินนิคมสร้างตนเอง ให้ถูกต้อง ชัดเจน ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหา อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีในการบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยากซับซ้อน     

 5. การศึกษาวิเคราะห์เฉพาะปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ดินนิคมตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) นำไปสู่การเสนอแนวทางที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินดังกล่าวให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดินนิคมกับที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

 6. การบริหารจัดการข้อมูลที่ดินนิคมสร้างตนเองให้มีความเป็นระบบ สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลระบบผ่านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมการจัดการข้อมูล การนำระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน 


ในโอกาสนี้นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมพระตำหนักสุขทาลัย ซึ่งพระตำหนักสุขทาลัย แห่งนี้ ท่านทวีป ทวีพาณิชย์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา คนแรก ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (สมเด็จย่า) โดยสมเด็จย่าได้เสด็จมาทรงงานและประทับแรม ณ พระตำหนักแห่งนี้ จำนวน 6 ครั้ง รวมระยะเวลา 76 วัน

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ ได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ สมาชิกนิคมฯ จะต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  ตลอดจนได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป

#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา
#พมช่วย24ชั่วโมง
#ช่วย24ชั่วโมง
#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม