วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

“เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสาน ยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีชายแดนใต้”

วันที่ 14 มิถุนายน 2566  ณ อาคารกลุ่มสตรีบ้านสันติ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  นายมนตรี  เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา  ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาลวดลายจักสานเส้นพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ของชุมชน    โดย นายสมใจ  บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา  เป็นผู้กล่าวรายงาน             


โดยมี พ.ต.ท.คมสัน ทองส่งโสม ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจรบพิเศษ ตำรวจพลร่ม นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา นางสีตีปาตีเมาะ สะโต ผอ.โรงเรียนบ้านสันติ นายพิศาล บุญแก้ว ปลัดอำเภอ  นายมาหะมะ แอเสาะหะมะ กำนันต.เขื่อนบางลาง ร่วมเป็นเกียรติ       


นายสมใจ  บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มสตรีบ้านสันติ 1  จำนวน 10 คน และสมาชิกนิคม จำนวน 10 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  14 – 15  มิถุนายน 2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะลวดลายแบบใหม่ๆและเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  ทั้งนี้กลุ่มสตรีที่ร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะฝีมือการจักสานลายต่างๆ ให้มีความทันสมัย รูปแบบมีความหลากหลาย สวยงาม เป็นที่ต้องการของท้องตลาด เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และยังเพิ่มมูลค่า    ทางภูมิปัญญา   มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมพัฒนาการขาย สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน   โดยได้รับเกียรติจาก นางฝาชี  บินสาแหละ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การจักสานเส้นพลาสติก โดยได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นวิทยกร (หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากเชือกพลาสติก) จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกรงปินัง เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2555 ประสบการณ์การทำงานมาแล้ว จำนวน 11 ปี นายมนตรี  เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มสตรีบ้านสันติ 1 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2562 ได้มีการรวมตัวทำการปลาส้มขึ้น สืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของเขื่อนบางลาง         
ซึ่งมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย มีปลาน้ำจืดจำนวนมากมาย จึงนำมาแปรรูป    เป็นผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม ขึ้น สร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน จากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนได้รับเครื่องหมายจาก OTOT3 ดาว และได้วางขายในพื้นที่  เมื่อปี 2563 ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมจักสานเส้นพลาสติก จาก นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเ
พิ่มขึ้นโดยมีสมาชิกกลุ่มสตรี จำนวน 10 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้น มีรายได้
3,000 บาท  ต่อคน/เดือน นายมนตรี  เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มสตรีบ้านสันติ 1 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2562 ได้มีการรวมตัวทำการปลาส้มขึ้น สืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของเขื่อนบางลาง ซึ่งมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย มีปลาน้ำจืดจำนวนมากมาย จึงนำมาแปรรูป    เป็นผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม ขึ้น สร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน จากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนได้รับเครื่องหมายจาก OTOT  3 ดาว และได้วางขายในพื้นที่  เมื่อปี 2563 ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมจักสานเส้นพลาสติก จาก นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นโดยมีสมาชิกกลุ่มสตรี จำนวน  10  คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้น มีรายได้ 3,000 บาท  ต่อคน/เดือน 

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ ได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สมาชิกนิคมฯ ได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป


#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา

#พมช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชั่วโมง

#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 10 ล้านฉบับ เริ่มจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ร...

โวยวายดอทคอม