วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

รฟฟท. จัดโครงการ CSR "สานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี ปันน้ำใจสู่สังคม”

 ปันน้ำใจสู่สังคม(ผู้พิการ) ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี


นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯยึดมั่นและให้ความสำคัญในการนำหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน
มากำหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน จึงได้จัด“โครงการสานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี” ครั้งที่1 กิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีในรูปแบบการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กับกลุ่มผู้เปราะบาง(ผู้พิการ) เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่สำคัญ อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีและนำไปสู่การทำงานที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งยังน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รณรงค์พนักงานให้มีความตระหนักเห็นความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และมีจริยธรรมในการทำงาน เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

“มากกว่าการเดินทาง คือ ความพิเศษ” รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม