วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

พาณิชย์ เดินหน้าโครงการ Buy with Confidence ความเชื่อมั่นอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ในฐานะศูนย์กลางการค้าและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก 

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เดินหน้าโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence (BWC)  ดึงผู้ประกอบการร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำร่วมโครงการ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผ่านใบรับรอง GIT  

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 3 รองจาก รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ตามลำดับ ในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 5.16 แสนล้านบาท ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การเจียระไน การปรับปรุงคุณภาพพลอย การออกแบบ การผลิตตัวเรือน จนถึงร้านค้าจำหน่ายสินค้า ทำให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพราว 7 แสนคนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยฝีมือและภูมิปัญญาของคนไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้แข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก    


นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์

โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของกระทรวง ที่ริเริ่มโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ห กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เดินหน้าโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence (BWC)  ดึงผู้ประกอบการร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำร่วมโครงการ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผ่านใบรับรอง GIT  

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 3 รองจาก รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ตามลำดับ ในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 5.16 แสนล้านบาท ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การเจียระไน การปรับปรุงคุณภาพพลอย การออกแบบ การผลิตตัวเรือน จนถึงร้านค้าจำหน่ายสินค้า ทำให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพราว 7 แสนคนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยฝีมือและภูมิปัญญาของคนไทย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้แข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก     รือ GIT ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า 500 ราย รวมถึงมีการใช้ใบรับรองเพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อ- ขาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดมูลค่าการซื้อขายที่มากขึ้น เศรษฐกิจของประเทศก็สามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 


นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ 

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า สถาบันได้ริเริ่มโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ตั้งแต่ปี 2561 โดยบูรณาการความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับของไทย ให้เติบโตแข่งขันได้ 

โดยในวันนี้ สถาบันได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการต่ออายุบันทึกข้อตกลงไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสถาบันยังคงมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าจาก GIT ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบและ
ออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่าแห่งชาติ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ได้รับใบรับรองจาก GIT เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม 

Ponk Jewelry 

Phya Jewelry


ทั้งนี้ ทั้ง 4 หน่วยงาน จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งยังร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการให้สามารถแข่งขันได้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การอบรม สัมมนา การขยายช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform e-Commerce ชั้นนำที่มีความร่วมมือกับสถาบัน ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างศักยภาพให้กับร้านค้า และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในระดับนานาชาติอีกด้วย  

นอกจากนี้ สถาบันยังได้รับความสนับสนุนจากผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำ ในโครงการซื้อ
ด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence ได้แก่ AR Jewelry, Ponk Jewelry และ Phya Jewelry นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าและในราคาพิเศษด้วย ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเข้าร่วมโครงการ


สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://bwc.git.or.th หรือ โทร 02-634-4999 ต่อ 627

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม