วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“พาณิชย์-DITP” ติดอาวุธทางความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ก้าวขึ้นไปเป็นนักการค้ามืออาชีพ


นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 21 หรือ“Smart Exporter” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ราย

นายภูสิต กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับพลังของ Sharing Economy โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปันและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าในระดับสากล นำมาสู่การสร้างรายได้ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญของการยกระดับพัฒนาองค์ความรู้ของ SMEs ให้เข้ามามีบทบาทเป็นกลไกส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของประเทศไทยในอนาคต จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร   “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 21 ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2565 เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักการค้าระหว่างประเทศที่มีความเป็นมืออาชีพได้ในอนาคต ผ่านหลักสูตรต่างๆ ที่ครบวงจร ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากทูตพาณิชย์ และการให้คำแนะนำแผนการตลาดเพื่อการส่งออก (Business model Canvas) จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน

นอกจากความรู้ที่ทันสมัยและครบวงจรจากโครงการ Smart Exporter รุ่นที่ 21 แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับสิทธิในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ โครงการ SMEs Pro-active และกิจกรรมการฝึกอบรมของสถาบัน NEA ในอนาคตต่อไป 

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ ในด้านต่างๆ สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ nea.ditp.go.th หรือสายด่วน โทร 1169 กด 1 กด 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม