วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“พม.จัดเวทีแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการกลุ่มคนเปราะบาง พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตราชเทวี”

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท ซอยเพชรบุรี 7 นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มคนเปราะบางและประชาชนในชุมชน เขตราชเทวี ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน สำนักงานเขตราชเทวี สโมสรโรตารี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข  ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และหน่วยงานสังกัด พม.

นายอนุกูล กล่าวว่า หนึ่งในเป้าประสงค์ที่สำคัญของรัฐบาล คือ การลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กระทรวง พม. เป็นกระทรวงหลักในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน 50 เขตกรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานให้เข้าถึงสวัสดิการ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน สตรีและครอบครัว คนพิการ คนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน พ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม วัยแรงงาน ครัวเรือนเปราะบาง และประชาชนทั่วไปนายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า บริบทพื้นที่เขตราชเทวี มีทั้งสิ้น 25 ชุมชน มีความเข้มแข็ง ทั้งในมิติขององค์กรภาครัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ องค์กรภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง ทั้งผู้นำชุมชน และ อพม. จำนวน 44 คน และมีศูนย์ประสานงาน อพม. ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) ซึ่งเป็นกลไกการดำเนินงานสำคัญในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมพลังให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มคนเปราะบางและประชาชนในชุมชน เขตราชเทวี ขึ้น 
การจัดเวทีครั้งนี้จะสามารถนำข้อเสนอที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ พาพี่น้องประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการ ได้มีช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อเสนอไปวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและประชาชนในชุมชน  ตลอดจนเป็นการยกระดับศูนย์ประสานงาน อพม. ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน ตามนโยบายของกระทรวง พม. ต่อไป นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม