วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

นิคมฯยะลา&อำเภอ “ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ”กรณีเจอวัตถุต้องสงสัย (ระเบิด)”


วันศุกร์ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินประจำปี 2566 กรณีเจอวัตถุต้องสงสัย (ระเบิด) มีนายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 100 คน ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกือลอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมฯ ภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่สืบเนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตลอดจนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านสิ่งก่อสร้าง และสาธารณประโยชน์ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP)  ซึ่งจะเป็นการป้องกันจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นนานับประการ นั้น นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติในเหตุการณ์ฉุกเฉิน จึงได้กำหนดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ             

 (1) เพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมเมื่อเกิดสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ

 (2) เพื่อวางแผนการบูรณาการเครื่องมือ กำลังพลและทรัพยากรอื่นๆ

 (3) เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละประเภทที่ถูกต้อง

 (4) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่

 (5) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

 ในวันนี้การซ้อมแผนดังกล่าว มีกิจกรรม ดังนี้

 1. การบรรยายให้ความรู้กรณีเจอวัตถุต้องสงสัย การประสานงาน การเตรียมความพร้อม

ตลอดจนการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 2. การฝึกภาคปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม

ภารกิจและหน้าที่ ตามกลไกลของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม