วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

พม.จัดกิจกรรม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5”

ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง พร้อมจัดนิทรรศการครอบคลุม 6 ประเด็น ของ SDG 5 ขณะเจ้าของบทประพันธ์ ‘มาตาลดา-พัดชา ชนุดม’ ร่วมงานด้วย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารและนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 


อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 หรือ SDG 5 เป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย SDG 5 มุ่งเน้นในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังผู้หญิงทุกคน ซึ่งมุ่งเน้นในการขจัดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ การเสริมพลังสตรีในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตรีในทุกมิติ


อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ย้ำว่า หลักการในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ไม่ใช่เพียงเหมือนกันหรือเท่ากันเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยการคำนึงถึงความต้องการ ความจำเป็นที่แตกต่างหลากหลายของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคระหว่างเพศและสังคมที่เสริมพลังสตรี ดังนั้น การขับเคลื่อน SDG 5 เพื่อให้บรรลุผล จึงต้องอาศัยการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนสังคม เนื่องจากเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้เห็นตัวอย่างของการรวมพลังร่วมกันในการขับเคลื่อนการเสริมพลังสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยกระทรวง พม. ยืนยันในภารกิจสำคัญด้านการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศร่วมกับทุกคนเพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและเสมอภาคสำหรับทุกคน


ขณะที่นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กล่าวถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5” ว่า ตามที่ประชาคมโลกได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังผู้หญิง โดยเฉพาะ คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 (SDG 5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้จัดทำแผนที่นำทาง SDG 5 และดำเนินการในประเด็นต่างๆ ตาม SDG 5 เช่น การจัดคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ การเร่งขจัดความรุนแรงต่อสตรี การส่งเสริมผู้หญิงในระดับตัดสินใจ และการสร้างความเข้มแข็งของผู้หญิงทางเศรษฐกิจ เช่น ทักษะการเป็นผู้ประกอบการวินัยการเงิน เพื่อให้การขับเคลื่อน SDG 5 เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG 5 ของภาคประชาชน 

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 ครอบคลุม 6 ประเด็น SDG 5 ได้แก่ 1.ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ 2.เข้าถึงสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 3.ส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจทุกระดับ 4.การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้หญิงและเด็กหญิง 5.มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และ 6.การแบ่งเบาภาระงาน การดูแล และความรับผิดชอบในครัวเรือน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวที “TED Talk : SDG 5 เริ่มที่เรา” ที่สะท้อนมุมมองในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรี โดย “ชลธิดา ยาโนยะ” เจ้าของบทประพันธ์มาตาลดา ตลอดจนการแสดงดนตรี “มุ่งสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ SDG 5” โดย “พัดชา ชนุดม สุขสถิตย์” อดีตนักร้องวง Chanudom และวงดนตรีของนักศึกษาด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พาราไดซ์ พาร์ค เปิดฟลอร์แข่งขัน “ยังก์ไหวคลับ การแข่งขันเต้นลีลาศ”

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค มอบความสุขพร้อมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงวัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง กับครั้งแรก! ที่เป...

โวยวายดอทคอม