วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พม. จับมือ กยศ. พัฒนาเด็ก เยาวชน สู่ อพม. ทำดีเพื่อสังคม

วันนี้ (10 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน กยศ. สู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้ลงนาม MOU ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการผนึกกำลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกพัฒนาชาติในทุกมิติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงให้ความสำคัญกับการเข้ามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้วยการกำหนดนโยบายในการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นกลไกในระดับพื้นที่สำหรับดูแลช่วยเหลือประชาชนให้รู้จักสิทธิสวัสดิการและสามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยในปีนี้ ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มจำนวน อพม. 500,000 คน คิดเฉลี่ยหมู่บ้านละ 7 คน ซึ่งขณะนี้ มี อพม. จำนวนกว่า 270,000 คน และได้มีการเพิ่มช่องทางการรับสมัครในรูปแบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่สนใจ 

นายสุทธิ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ นับว่าเป็นการตอบโจทย์นโยบายของกระทรวง พม. ในการเพิ่มจำนวน อพม. ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และคาดหวังว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้ามาเป็น อพม. เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ พส. และ กยศ. จะได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนงานร่วมกัน ตั้งแต่การรับสมัคร การเรียน การฝึกอบรม Online การทำกิจกรรมในชุมชน และเมนูกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการจัด อพม. เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน นักศึกษา อีกด้วย
นายชัยณรงค์ กล่าวต่อไปว่า กยศ. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ปัจจุบัน กองทุนมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนแล้วกว่า 5.7 ล้านคนซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่กู้ยืม มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ด้วยการเป็นอพม. โดยสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ e-Learning และลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะมีการนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะ เพื่อนำไปสะสมเวลา 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ การสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา

ผู้ที่กู้ยืมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นการปลูกฝังการทำความดี การรู้จักการแบ่งปันและความเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยคาดหวังว่า เมื่อผู้กู้ยืมจบการศึกษาแล้ว จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วยังมีจิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่นและตอบแทนสังคมได้นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดย พส. และ กยศ. พร้อมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ของสังคม
ด้วยการขับเคลื่อนต้นแบบเยาวชนแห่ง “การให้” ด้วยหัวใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รฟฟท. เฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปี ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง

ด้วยการให้บริการรถไฟฟ้าตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า...

โวยวายดอทคอม