วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

อธิบดี พส. ชูโครงการรวมพลัง Shift and Share

อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี 


 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลัง Shift and Share อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุเมธ ทรายแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นเกียรติ

นางนภา กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและ  สังคมตามกรอบแนวคิด “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ผ่านกระบวนการ “Shift and Share” คือ การพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังความคิดจิตอาสา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมทั้งแบ่งปันและสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยดำเนินการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนที่มี “จิตสำนึกสาธารณะ” มี “จิตอาสา” และ “เป็นเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่” สำหรับในปี 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนในโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์ แห่งชีวิต (Miracle of Life) ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู นครพนม อำนาจเจริญ ภาคใต้ จังหวัดตรัง กระบี่ ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และกรุงเทพมหานครนางนภา กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นต้นแบบ และต่อยอดกิจกรรม 
จากโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ใช้แนวคิด “ต้นแบบ รวมพลัง จิตอาสา” ต้นแบบ คือ นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ตัวอย่างจิตอาสา รวมพลัง คือ ชวนเพื่อนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม จิตอาสา คือ อาสา ทำดีด้วยหัวใจ โดยดำเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านโครงการ
"พัฒนา เพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ซึ่งได้คิดโครงการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
สังคมในจังหวัดลพบุรี จำนวน   20 โครงการ 


2. กิจกรรมคาราวานจิตอาสา 5 จุด โดยเป็นความร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างเด็กและเยาวชนโครงการ 
Shift and Share ส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (รพศ. 3 รอ.) และ กองพันสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ส.พัน. 35 นสศ.) กองกิจการพลเรือน เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง และเครือข่ายจิตอาสา รวมจำนวนกว่า
300 คน โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่า ฯ พมจ. ลพบุรี และภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย

1. พัฒนาภูมิทัศน์/ปลูกต้นไม้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
2. ทาสีกำแพงโรงเรียนวัดสนามไชย
3. ทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์แก้ว
4. สร้างห้องน้ำบ้าน ผู้พิการทางสายตา
5. ซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ยากไร้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างพลังจิตอาสา ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้ แผ่กิ่งก้านสาขาการมีจิตอาสา ครอบคลุมทุกพื้นที่ และหวังให้พลังของเด็กและเยาวชนเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนและให้โอกาสในการทำกิจกรรมของเด็กเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้าง “คนดี เก่ง และมีคุณภาพ”  ทั้งนี้ ขอฝากผู้ใหญ่ช่วยดูแลเด็กและเยาวชน เป็นตัวอย่างในการเป็น  จิตอาสาที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คุณภาพ เป็นพลังแห่งการ “ให้” ไปสู่ “การแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่”
สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นางนภา กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม