วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

รมว.พม. เชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น ปี 62 พร้อมดึงเด็ก เยาวชน คลื่นลูกใหม่ ร่วมเป็นจิตอาสา


วันนี้ (13 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมี อพม. ดีเด่นและอพม. ดีเด่นพิเศษ จำนวน
 84 คน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

นายจุติ กล่าวว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นพลังสำคัญของกระทรวง พม. ในการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มี อพม. ทั่วประเทศเพียง 98,125 คน ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนทั่วประเทศ ประมาณ 70 ล้านคน ซึ่งภาระงานด้านสังคม มีเป็นจำนวนมากและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ อพม. ของกระทรวง พม. จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกัสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ การเสริมพลัง อพม. ให้มีศักยภาพในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนมีจิตอาสาเข้ามาเป็น อพม. ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การปฏิบัติงานของ อพม. เป็นการทำงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่หวังผลตอบแทน กระทรวง พม. จึงได้ให้ความสำคัญ ด้วยการยกย่อง เชิดชูเกียรติ อพม. ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม


จึงได้ดำเนินโครงการรวมพลังและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตั้งแต่ปี 2556 – 2561 จนกระทั่ง มี อพม. ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น
491 คน สำหรับปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริม งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาคัดเลือก อพม.ดีเด่นและดีเด่นพิเศษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 84 คน ประกอบด้วย 1) อพม. ดีเด่นพิเศษ รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 11 คน อาทิ 1.1) นางสาวดวงกมล สวลีตีเมืองซ้าย ดำเนินกิจกรรมกีฬาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ในชุมชน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงการนำผู้พ้นโทษในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม Home Coming ลดช่องว่างระหว่างผู้พ้นโทษกับคนในสังคม 1.2) นายสมพงษ์ พงษ์พัว บุกเบิกการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้านหนองกระออม ในตำบลทุ่งกระบ่ำ เป็นแห่งแรก เพื่อดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และ 1.3) นางเครือวัลย์ มีแต้ม ฉายาผู้ประสานสิบทิศ ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 2) อพม.ดีเด่นพิเศษชมเชย รับประกาศเกียรติคุณ
จำนวน 3 คน และ 3) อพม. ดีเด่น รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 70 คน

“กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่อง เชิดชูเกียรติ อพม. ทุกท่าน นับเป็นผู้เสียสละกำลังกาย กำลังใจกำลังความคิด และเวลา ด้วยการอุทิศตนทำงานเพื่ออำนวยประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และพร้อมเป็นเครือข่ายสนับสนุนงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม เป็นการลด ความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรม เพื่อเป้าหมายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป” นายจุติ กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม