วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

กรมการท่องเที่ยว จัดรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวปี 62 พร้อมชวนสถานประกอบการเข้าร่วม

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 443 รายทั่วประเทศ ในวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ผ่านการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองแล้วมากกว่า 5,000 แห่ง

ทั้งนี้ ในการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยว ซึ่งได้พยายามผลักดันและเน้นเรื่องความปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม ยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการยกระดับการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล

การดำเนินการจัด “พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” ในครั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบเครื่องหมาย เป็น 2 วัน โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นการมอบเครื่องหมายมาตรฐานให้แก่สถานประกอบการภาคธุรกิจ ส่วนในที่ 3 สิงหาคม 2562 เป็นการมอบเครื่องหมายให้แก่ภาคชุมชน โฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยว

ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 443 ราย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เลือกใช้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยมีมาตรฐานในทุกด้านอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กรมการท่องเที่ยวจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับสถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก www.thaits.orgข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม