วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

พม. จัดงานแถลงข่าวเชิดชูเกียรติ อพม. ผู้เสียสละ


วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการ “แถลงข่าวโครงการรวมพลังและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

นางนภา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโยบายที่สำคัญในการ พัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน มุ่งสร้างการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน การจัดตั้ง “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” (อพม.) จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจาก อพม.เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจในระดับพื้นที่ ดังนั้น พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ อพม. มีศักยภาพ มีความรู้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน การถ่ายทอดเทคนิคการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก และเยาวชน สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน การประสานส่งต่อ รวมทั้งเสริมพลังให้ อพม. ยกระดับเป็น “วิศวกรสังคม”

นางนภา กล่าวต่อว่า อพม.เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการคัดเลือก อพม.ดีเด่น และดีเด่นพิเศษ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 – 2561 มี อพม.ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 539 คน (อพม.ดีเด่นพิเศษ 48 คน อพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) 31 คน และ อพม.ดีเด่น 460 คน) และในปี
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน และได้คัดเลือก อพม.ที่สมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 84 คน แบ่งเป็น อพม. ดีเด่น 70 คน อพม. ดีเด่นพิเศษ 11 คน และ อพม. ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) 3 คน


สำหรับโครงการรวมพลังและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 กิจกรรมวันแรก เป็นการบรรยาย “สังคมสูงวัยกับสิ่งท้าทายที่อพม. ต้องเผชิญ” โดย รศ. ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย สภาปฎิรูปแห่งชาติ และการบรรยาย “สุข สำเร็จ เบ็ดเสร็จด้วยจิตอาสา” โดย พ.อ. นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน” กิจกรรมวันที่ 2 เป็นกิจกรรมรวมพลัง อพม. และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณ อพม.ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมที่จะสนับสนุนขยายพลัง“จิตสาอา” ไปยังแกนนำเด็ก เยาวชน และวัยทำงานมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เข้ามามีบทบาทในการเป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นางนภากล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม