วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

กรมราชทัณฑ์ จับมือ สดช.สร้างแพลตฟอร์มพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังสู่ยุคดิจิทัล ด้วย 10 หลักสูตรออนไลน์

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอายุตม์  สินธพพันธุ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กับ นางวรรณพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) 
เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขัง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งงาน โดยได้รับการจ้างงานเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงแรกของการพ้นโทษ ทำให้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษแล้วไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ กระตุ้นสังคมให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ต่อผู้ต้องขัง รวมทั้งยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังกลับสู่สังคมใช้ชีวิตได้อย่างปกตินายอายุตม์ กล่าวว่า กลุ่มผู้ต้องขังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยิดิจิทัลระดับพื้นฐานแล้ว ผู้ต้องขังบางรายที่มีทักษะอยู่แล้วแต่ต้องหยุดชะงักไประหว่างถูกคุมขัง ก็ควรได้รับการยกระดับความสามารถด้วยเช่นกัน โครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างงาน สร้างอาชีพของกรมราชทัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน


สำหรับโครงการดังกล่าวจะเปิดสอน 10 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรพื้นฐานการเป็นนักขายของออนไลน์ , พื้นฐานการเป็นนักเขียนบทความและนักรีวิวสินค้าออนไลน์ , การตัดต่อเสียง/ภาพและการทำ VTR , การวาดสติ๊กเกอร์ Line , การสร้างอินโฟกราฟฟิก , การตลาดออนไลน์ Google , การสร้างรายได้จาก Youtuber และการเปิดร้านค้าและการขายสินค้าออนไลน์ โดยผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการจะได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพผู้ต้องขังเพิ่มการเข้าถึงแหล่งงาน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son) ...

โวยวายดอทคอม