วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องคริสตัล โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก World Blind Union - Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly 





ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐบาล  พร้อมส่งเสริมบทบาทของคนตาบอดไทย    ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอันเป็นเครื่องชี้วัดความเป็นอารยะของสังคมมนุษย์ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการความร่วมมือด้านอื่น ๆ อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ต่อประเทศชาติในระยะยาว  โดยในงานคาดว่า จะมีคนตาบอดและผู้เกี่ยวข้องจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานจาก 21ประเทศ จำนวนกว่า 350 คน




นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดงาน  “กล่าวว่าการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก World Blind Union – Asia Pacific Mid-Term Regional GeneRal Assembly (WBUAP MRGA) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ตนั้น  เป็นการวางแผนในระยะยาวเพื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ WBU ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนการประชุมสัมมนาและกิจกรรมร่วมอื่นๆ ทั้งก่อนและหลังการประชุมใหญ่ อีกทั้งคนตาบอดไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายกฎหมายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐบาล ซึ่งคนตาบอดไทยมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นเครื่องชี้วัดความเป็นอารยะของสังคมมนุษย์ การท่องเที่ยวและโครงการความร่วมมือด้านอื่นๆ อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ต่อประเทศชาติ ในระยะยาว การวิจัยพัฒนาและการผลิตเทคโนโลยีโดยใช้หลักการการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) สำหรับทุกคนและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (assistive technologies) สำหรับคนพิการ  แต่ละประเภท และผู้สูงอายุ โครงการท่องเที่ยวแบบ long stay โดยประเทศไทยน่าจะได้ผลเชิงบวกอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น คนตาบอดและผู้ติดตามจากประเทศต่าง ๆ นำเงินเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ ในประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตดีขึ้นอย่างแน่นอน 


ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly : WBUAP MRGA) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ต

โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อาทิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และองกรค์ด้านคนพิการอีกมากมาย  

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม