วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

ทีเส็บหนุน ม.แม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายชาและกาแฟไทย

ทีเส็บภาคเหนือหารือสถาบันชาและกาแฟ ม.แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมเป็น Knowledge Partner ส่งเสริมอุตสาหกรรมชาและกาแฟภาคเหนือ พร้อมพบปะภาคเอกชนเชียงรายนำโครงการหลักยกระดับศักยภาพไมซ์เชียงราย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ พร้อมทีมสำนักฯ ภาคเหนือ ได้เข้าพบหารือกับ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมชาและกาแฟจังหวัดเชียงรายผ่านกลไกการประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้า ซึ่งทีเส็บได้ให้การสนับสนุนสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายชาและกาแฟประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คาดว่าจะมีเกษตรกร ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมชาและกาแฟเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่และผ่านระบบออนไลน์กว่า 300 คน


ทั้งนี้ สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นับเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านชาและกาแฟของภาคเหนือ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีความร่วมมือในระดับนานาชาติกับประเทศที่มีองค์ความรู้ด้านชาในลำดับต้น ๆ ของโลก อย่าง จีน และญี่ปุ่น มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายชาและกาแฟในประเทศทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างครบวงจร ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชาและกาแฟอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาเกือบยี่สิบปี ทีเส็บจึงเห็นว่าสถาบันชาและกาแฟฯ เป็น Knowledge Partner ที่แข็งแกร่งในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาและกาแฟของภาคเหนือผ่านกลไกของไมซ์ได้เป็นอย่างดี

ทีเส็บภาคเหนือและสถาบันชาและกาแฟฯ ยังได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคตในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชาและกาแฟของภาคเหนือ โดยเชื่อมโยงแหล่งผลิต ตลาด และเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ และพื้นที่อื่น ๆ ในภูมิภาค รวมทั้งความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการกาแฟสิงห์เหนือเสือใต้เพื่อการเชื่อมโยงตลาดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการกาแฟภาคเหนือและภาคใต้อีกด้วย เชื่อว่าการทำงานร่วมกันผ่านกลไกของไมซ์จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมชาและกาแฟของภาคเหนือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เช่นเดียวกัน

นอกเหนือจากการหารือร่วมกับสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว ทีมทีเส็บภาคเหนือยังได้ร่วมพบปะกับตัวแทนภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดเชียงรายผ่านกลไกของไมซ์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 นี้ ทีเส็บจะดำเนินโครงการสำคัญ ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการสนับสนุนการตลาดเมืองที่มีศักยภาพด้วยการกำหนดจุดขายเมืองจากการพัฒนา City DNA หรือ  อัตลักษณ์ของเมือง และกิจกรรมยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ไมซ์พรีเมียมภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ: ไมซ์สร้างสรรค์รวมพลังชุมชนภาคเหนือ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือตลอดจนความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจากการหารือร่วมกันในเบื้องต้นได้รับการตอบรับจากตัวแทนภาคเอกชนด้วยดี และจะมีการประสานงานเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นการทำงานกับภาคีจังหวัดเชียงรายในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไมซ์อย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม