วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

อธิบดี พส. ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเฉพาะกิจ ก่อนส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย


วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ จุดคัดกรองเฉพาะกิจ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) เผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระทรวง พม. มีความห่วงใยคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในพื้นที่ กทม. เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว หรือห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นมา ยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่มีที่พักอาศัย


นายสุทธิ กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนดังกล่าว และได้จัดสถานที่รองรับ โดยมีการจัดบริการด้านที่พัก พร้อมทั้งมีอาหารครบ 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าพักในสถานที่ที่กรมฯ จัดเตรียมไว้ ผู้ที่มาใช้บริการต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเบื้องต้น ณ ศูนย์คัดกรองเฉพาะกิจดินแดง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ กรุงเทพกลาง (ดินแดง) ในศูนย์คัดกรองฯ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น (1) จุดคัดกรองผู้ใช้บริการ (2) ห้องพักชาย (รอตรวจโรค) (3) ห้องพักชาย (เฝ้าระวัง) (4) ห้องพักหญิง (รอตรวจโรค) (5) ห้องพักหญิง (เฝ้าระวัง) (6) จุดรับประทานอาหาร (7) ห้องน้ำชาย-หญิง และ (8) ห้องพักเจ้าหน้าที่  โดยศูนย์คัดกรองมีกระบวนการให้บริการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 (1) ขั้นตอนการรับเข้า จะให้บริการเจลล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ใช้บริการที่ Walk in และผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งต่อมาจากหน่วยงานอื่น
 (2) ขั้นตอนการคัดกรอง ให้บริการวัดไข้ และตรวจคัดกรอง 5 โรค ได้แก่วัณโรค เท้าช้าง โรคที่เกิดจากสารเสพติด พิษสุราเรื้องรัง และโรคอื่น ๆ รวมทั้งคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 ในเบื้องต้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 หรือโรงพยาบาล
 (3) ขั้นตอนการคุ้มครอง ให้บริการด้านปัจจัย 4 และจัดสถานที่ให้พักคอยชั่วคราว โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ (กรณีคัดกรองโรคไม่ทันภายใน 1 วัน จะแยกผู้ใช้บริการพักห้องรอตรวจโรค และนำตรวจคัดกรองในวันถัดไป)
 (4) ขั้นตอนการส่งต่อไปยังสถานที่พักพิง เพื่อสังเกตอาการและเฝ้าระวังโรคโควิด -19

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ จะดำเนินการประสานส่งต่อผู้ใช้บริการกลับครอบครัว/ภูมิลำเนา หรือเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  
นายสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน มีคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่สมัครใจเข้ารับบริการ จำนวน 42 คน แบ่งเป็น ชาย 26 คน และ หญิง 16 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563) อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม