วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

อธิบดี พส. ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเฉพาะกิจ ก่อนส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย


วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ จุดคัดกรองเฉพาะกิจ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) เผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระทรวง พม. มีความห่วงใยคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในพื้นที่ กทม. เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว หรือห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นมา ยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ไม่มีที่พักอาศัย


นายสุทธิ กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนดังกล่าว และได้จัดสถานที่รองรับ โดยมีการจัดบริการด้านที่พัก พร้อมทั้งมีอาหารครบ 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าพักในสถานที่ที่กรมฯ จัดเตรียมไว้ ผู้ที่มาใช้บริการต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเบื้องต้น ณ ศูนย์คัดกรองเฉพาะกิจดินแดง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ กรุงเทพกลาง (ดินแดง) ในศูนย์คัดกรองฯ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น (1) จุดคัดกรองผู้ใช้บริการ (2) ห้องพักชาย (รอตรวจโรค) (3) ห้องพักชาย (เฝ้าระวัง) (4) ห้องพักหญิง (รอตรวจโรค) (5) ห้องพักหญิง (เฝ้าระวัง) (6) จุดรับประทานอาหาร (7) ห้องน้ำชาย-หญิง และ (8) ห้องพักเจ้าหน้าที่  โดยศูนย์คัดกรองมีกระบวนการให้บริการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 (1) ขั้นตอนการรับเข้า จะให้บริการเจลล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ใช้บริการที่ Walk in และผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งต่อมาจากหน่วยงานอื่น
 (2) ขั้นตอนการคัดกรอง ให้บริการวัดไข้ และตรวจคัดกรอง 5 โรค ได้แก่วัณโรค เท้าช้าง โรคที่เกิดจากสารเสพติด พิษสุราเรื้องรัง และโรคอื่น ๆ รวมทั้งคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 ในเบื้องต้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 หรือโรงพยาบาล
 (3) ขั้นตอนการคุ้มครอง ให้บริการด้านปัจจัย 4 และจัดสถานที่ให้พักคอยชั่วคราว โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ (กรณีคัดกรองโรคไม่ทันภายใน 1 วัน จะแยกผู้ใช้บริการพักห้องรอตรวจโรค และนำตรวจคัดกรองในวันถัดไป)
 (4) ขั้นตอนการส่งต่อไปยังสถานที่พักพิง เพื่อสังเกตอาการและเฝ้าระวังโรคโควิด -19

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ จะดำเนินการประสานส่งต่อผู้ใช้บริการกลับครอบครัว/ภูมิลำเนา หรือเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  
นายสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน มีคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่สมัครใจเข้ารับบริการ จำนวน 42 คน แบ่งเป็น ชาย 26 คน และ หญิง 16 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563) อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะสังสรรค์ หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า กฏหมายมหาชน (ปรม.1) ประธานรุ่น

พบปะสังสรรค์ หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า กฏหมายมหาชน (ปรม.1) ประธานรุ่น พินิจ จันทร์สุรินทร์  โดยมี ไพรัช บูรพชัยศรี , ดร ถวัล รุยาพร ,ดร.ปิติ...

โวยวายดอทคอม