วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“ครูโอ๊ะ" เป็นประธานปิดโครงการจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

หนุน แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมได้

เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานปิดโครงการจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์ครูผู้สอนคนพิการและผู้ปกครองในการใช้หลักสูตรสำหรับบุคคลออทิสติก​และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ​ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม​ 2565 ณ​ โรงแรมรอยัล ริเวอร์​ บางพลัด กรุงเทพฯ​ โดยมี​ นายชูศักดิ์​ จันทยานนท์​ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม​ (ไทย)​ กล่าวรายงาน​พร้อมสรุปผลการจัดงาน และมี​ นายปราโมทย์ ธรรมสโรช  อุปนายกสมาคมผู้ปกครองออทิซึม (ไทย)​ นายธเนตร​ หลงศรี​ รองผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ​ ดร.สมพร​ หวานเสร็จ​ อาจารย์สาขาวิชา​จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ (อดีตผอ.เชี่ยวชาญ)​ นายไพรัตน์​ เนื่องเกตุ​ ผอ.กศน.อำเภอเมืองชลบุรี​ นายสมบูรณ์​ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี​ ครู เจ้าหน้าที่​ บุคลากร​ และผู้ปกครอง ​ร่วมให้การต้อนรับ

นางกนกวรรณ​ กล่าวตอนหนึ่งว่า ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์ครูผู้สอนคนพิการ และผู้ปกครองในการใช้หลักสูตรสำหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ภายใต้โครงการจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในวันนี้ ซึ่งต้องขอชื่นชมทุกท่านที่ล้วนเป็นบุคคลที่อุทิศตนในทุกมิติ ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนงานสำหรับผู้พิการ งานของบุคคลออทิสติก และบุคคลออทิซึม​ 

ตั้งแต่ดิฉันมารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน พยายามแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการทำงาน​ ซึ่งก็ได้ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม​ (ไทย)​ และพวกเราชาว กศน.ที่มาช่วยเติมเต็มในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่สำคัญคือการเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองที่บุตรหลานมีความบกพร่องทางด้านต่างๆ และนำปัญหาอุปสรรคมาสู่กระบวนการขับเคลื่อนให้มีการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการ สามารถนำไปใช้ และประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการจัดเวทีแลกเปลี่ยนร่วมกันในวันนี้ถือเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนอย่างแท้จริง

โดยกิจกรรมการถอดประสบการณ์ครู และผู้ปกครองในการใช้หลักสูตรสำหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษครั้งนี้ ซึ่งทราบว่าในกิจกรรมมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมและกศน.ในพื้นที่  กลุ่มวิทยากรครูผู้สอนคนพิการ ทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญเป็นการถอดประสบการณ์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น ความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร เนื้อหาวิชาเรียนต่างๆ ในแต่ละสาระการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนตามระดับ TIER1, TIER2, TIER3  ด้านการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  แนวทางการพัฒนา แก้ไขปรับปรุง ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังในอนาคต จากการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรนี้ ทั้งจากผู้เรียนและครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และความมุ่งหวังในการสร้างอาชีพของบุคคลออทิสติกจากการเรียนการสอนรวมทั้งสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมได้ เป็นต้น“การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาพิเศษให้กับบุคคลกลุ่มนี้จะเกิดผลได้นั้น ต้องมาจากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรครูผู้สอนที่จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเจตนารมณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในโอกาสนี้ต้องขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันทำให้การประชุมฯ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ดิฉัน ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคน และขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจ เราจะร่วมกันขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์ครูผู้สอนคนพิการ และผู้ปกครองในการใช้หลักสูตรสำหรับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากยิ่งขึ้น ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องและแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จในทุกเรื่อง  และขอให้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยเราจะรักกันตลอดไป ” นางกนกวรรณ กล่าว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม