วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

สพจ.นนทบุรี หนุนเสริมพลังชุมชนขับเคลื่อนกองทุนชุมชนสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้

วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ให้แก่คณะกรรมการกองทุนชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 18 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ รวม 30 ราย โดยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้


โครงการเพิ่มศักยภาพงานกองทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของกลไกในการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

1) การดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน

2) การส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

3) การตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.)

4) ทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน

5) จัดทำแผนการปฏิบัติการการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน


ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำและกำชับให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานกองทุนชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบ หรือหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน/ภาพข่าว
สำนักตรวจราชการกรม : ภาพข่าว


#กองทุนชุมชน #กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 

#MOI #กระทรวงมหาดไทย

#SDGTH #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#cdd #changeforgood

#กรมการพัฒนาชุมชน

#จังหวัดนนทบุรี #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 10 ล้านฉบับ เริ่มจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ร...

โวยวายดอทคอม