วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

นนทบุรีจัดใหญ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย แต่งกายย้อนยุค เล่าขานตำนานสงกรานต์ 2565

รองพ่อเมืองจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา  นันทมนตรี และนายอภิชัย  อร่ามศรี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ  นายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี  นางรักใจ กาญจนะวีระ  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดและอำเภอเมืองนนทบุรี  รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี แต่งผ้าไทยย้อนยุค สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมใส่ผ้าไทยเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมเล่าตำนานสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ไทย  ปี 2565 


โดยในช่วงก่อนสงกรานต์ ปี 2565  ได้มีการบันทึกภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ วัดปราสาท ตำบลบางกร่าง และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งถือเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนและรังสรรค์ผ้าไทยโบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี จากอาจารย์สรพล ถีระวงษ์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2560 สาขาพัสตราภรณ์โบราณ และเครื่องประดับ จากช่างมีฝีมือของจังหวัดนนทบุรี โดย อาจารย์นิพนธ์ ยอดคำปัน ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2555 สาขาเครื่องโลหะ  และอาจารย์ไพโรจน์ สืบสาม ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2562 สาขาเครื่องโลหะ ผ้าและเครื่องประดับมีมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท  ที่มีความงดงาม ปราณีต และมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สืบสานความเป็นไทย

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เผยว่าตามที่ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มีนโยบายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย โดยได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนของจังหวัดนนทบุรี สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งในทุก ๆ โอกาสตามความเหมาะสม และร่วมกันสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และในการประชุม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย เทศกาลอันสำคัญนี้จังหวัดจึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ชวนแต่งไทย

นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยแล้ว ยังเป็นการสื่อให้คนรุ่นใหม่และคนที่สนใจได้เรียนรู้ตำนานสงกรานต์ที่มีประวัติที่ควรค่าต่อการเรียนรู้ โดยสงกรานต์ในปี 2565 นี้

นางสงกรานต์ 2565 ทรงนามว่า "กิริณีเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา ทรงช้างเป็นพาหนะ คำทำนาย เกณฑ์ธัญญาหารวิบัติ ข้าวกล้าในนาจะเกิดด้วงและแมลง เกณฑ์ธาราธิคุณตกราศีไฟ ทำให้น้ำน้อย   ปีขาล (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้) จัตวาศก จุลศักราช 1384 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 เวลา 09 นาฬิกา 45 นาที 46 วินาที   นางสงกรานต์ทรงนามว่า "กิริณีเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384 ปีนี้ วันพุธ เป็นธงชัย, วันอังคาร เป็นอธิบดี, วันอังคาร เป็นอุบาทว์, วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ   ปีนี้วันอาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย 

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงมาตรฐานการดูแลรักษา  และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยสามารถจำหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี จะได้ร่วมมือกับวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการแต่งผ้าไทยในห้วงระยะเวลาต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

จึงขอใช้โอกาสนี้ เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีไทย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ถือได้ว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ไทย ที่พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัว ได้ซื้อหาผ้าไทยเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติพี่น้อง รวมทั้งสวมใส่ผ้าไทยไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ ยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องในชุมชน เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย

#ของดีจังหวัดนนทบุรี

#สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

#พช_นนท์ตามมาเชียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม