วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

“กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม” จัดงาน “The S-curve Exponential Showcase 2562” เพิ่มศักยภาพ SMEsกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการตลาด SMEs และผู้ให้บริการไอทีด้วย Social Media ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้ชื่อหลักสูตร “The S-curve Digital Branding” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์ และ Social Media เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้น่าสนใจและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น 

บัดนี้ทางโครงการได้จัดการอบรมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการสำเร็จลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์ จึงได้จัดงาน “The S-curve Exponential Showcase 2562 งานสัมมนาสรุปโครงการและมอบเกียรติบัตร” หลักสูตร Digital Branding สำหรับ SMEs และ Startup โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ Thailand Creative Design Center (TCDC) ถนนเจริญกรุง

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน SMEs เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการตลาด SMEs และผู้ให้บริการไอทีด้วย Social Media ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม ภายใต้ชื่อหลักสูตร “The S-curve Digital Branding”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์และ Social Media เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้น่าสนใจและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ทำให้เกิด Success Case ในการประยุกต์ใช้ Social Media ในธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดขึ้นมาแล้วนั้น ซึ่งบัดนี้โครงการได้จัดการอบรมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์


โดยมีผลผลิตตามรายละเอียดกิจกรรมดังนี้คือ
1.             การจัดอบรมด้าน Digital Branding ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้บริการไอทีจำนวน 3 รุ่น รวมทั้งหมด 90 ราย ได้แก่
1.1          "The S-curve Startup" หลักสูตร Digital Branding สำหรับผู้ให้บริการไอที Startup
จำนวน 1 รุ่น 20 ราย
1.2          The S-curve SMEs" หลักสูตร Digital Branding Bootcamp สำหรับ SMEs
จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 ราย รวมเป็น 70 ราย
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ได้เข้าร่วมอบรมรุ่นละ 6 ครั้ง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในวงการการตลาดและการสร้างแบรนด์ พร้อมกับได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากวิทยากรประจำโครงการ และมีโอกาสร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
2.             การออก Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพของผู้ให้บริการไอทีและสตาร์ทอัพ
ผู้ให้บริการไอทีและสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม Road Show ในที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ได้มีการออกบูธในงาน Smart SME Expo ซึ่งมีผู้ร่วมชมบูธมากกว่า 300 คน และภูมิภาค ในงานสัมมนา Digital Branding 5G ซึ่งทางโครงการได้จัดขึ้นร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารกสิกรไทย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดรวมกันมากกว่า 600 คนโดยผลลัพธ์ในการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้าน Branding และการใช้ Social Media เพื่อการสร้างแบรนด์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาแบรนด์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น สามารถขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้เกิดยอดขายและลดต้นทุนไม่น้อยกว่า 10% และผู้ประกอบการ SMEs ร้อยละ 67.14 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพัฒนาการสื่อสารแบรนด์ผ่าน Social Media โดยสามารถเพิ่มยอดขายเดือนรวมกว่า 37 ล้านบาท และคาดการณ์ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อปีเป็นเงินกว่า 445 ล้านบาท


ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดงาน “The S-curve Exponential Showcase 2562 งานสัมมนาสรุปโครงการและมอบเกียรติบัตร” หลักสูตร Digital Branding สำหรับ SMEs และ Startup โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการณ รวมถึงมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงความยินดี พร้อมเปิดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจได้เข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น. - 16:00 น. ณ Thailand Creative Design Center (TCDC) ถนนเจริญกรุง


โดยภายในงานประกอบด้วย การแถลงผลการจัดอบรมและกิจกรรมของโครงการฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการบรรยาย โดยวิทยากร คุณเตฌิณ โสมคำ ในหัวข้อ "Branding Exponential SME" พร้อมการเสวนา Success Story จากตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอันเกิดจากการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้อย่างประสบความสำเร็จ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs (Strong SMEs) และสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Warriors) ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม