วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ


วัดราชสิงขร พระอารามหลวง จัด “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13” จำนวน 72 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 5 - 20 เมษายน 2567 โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 9 - 15 ปี มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ และดำรงวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ทั้งนี้ หลังลาสิกขา เยาวชนจะได้รับการปรับพฤติกรรมให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป


สำหรับเยาวชนผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม โทร. 063-5499420, 085-9634895 และ 092-8278221

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม