วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จังหวัดร้อยเอ็ด จับมือ สถาบันอาหาร ยกทัพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ ชวนช้อป ชิม ในงาน “ข้าวไทย หัวใจร้อยเอ็ด”

จังหวัดร้อยเอ็ด ผนึกกำลัง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิต การแปรรูป ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาสินค้าข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยมีกระบวนการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบ Cluster เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตในทุกมิติเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลก

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เผยว่า “จังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการ “พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร” ซึ่งสนับสนุนพันธกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดประการหนึ่ง ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวไทยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นกระบวนการพัฒนาสินค้าข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในรูปแบบคลัสเตอร์ ในทุกห่วงโซ่การผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลก โดยมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 7.58 ล้านตัน มูลค่า 130,544 ล้านบาท ซึ่งประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้มีความต้องการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ราคาข้าวตกต่ำ เกษตรกรบางกลุ่มจึงมีการนำข้าวมาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมีพันธมิตรในโครงการร่วมผลักดัน”จากการดำเนินโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์กว่า 200 ราย ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน เอสเอ็มอีและโรงสีข้าว กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกร หรือผู้ประกอบการโรงงาน หรือวิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจแปรรูปสินค้าจากข้าว และกลุ่มที่ 3 คือ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งผลการดำเนินงานตามโครงการ มีความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตต้นน้ำและกลางน้ำ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแปรรูปข้าว ให้พัฒนาข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิใหม่ 10 แบรนด์

นายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน สามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP Codex จำนวน 1 โรงสี มาตรฐาน ISO 22000 จำนวน 1 โรงสี และมาตรฐานHALAL จำนวน 1 โรงสี กลุ่มแปรรูปสินค้าจากข้าว สามารถเกิดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแปรรูปเกิดใหม่ 10 แบรนด์ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการรับรองสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบอาหาร (อย.) เรียบร้อย และจากการแปรรูปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าเมื่อเต็มกำลังการผลิตสามารถสร้างยอดขายรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 180 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นการยกระดับคุณภาพและมูลค่าของข้าวหอมมะลิ ช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไปได้”

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ตามที่สถาบันอาหารได้รับมอบหมายจากจังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมดำเนินการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นหน่วยงานดำเนินการโครงการ “พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร" นั้น เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว โดยการหาแนวทางร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งผลการดำเนินงานตามโครงการ มีความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตต้นน้ำและกลางน้ำ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่ 10 แบรนด์ ได้แก่ กุลา ขนมแครกเกอร์อบกรอบสอดไส้ไวท์ช็อคโกแลต,เพชรทุ่ง ข้าวพองกรอบอัดแท่งรสลาบ มาลาติน่า เครื่องดื่มจากข้าวหอมมะลิคั่วผสมใบเตย,วาวี่ วุ้นข้าวหอมมะลิผสมบุกในน้ำเชื่อม,วันทน์กมลเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิผสมจิ้งหรีด,ไทยสุวรรณ เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิ,ข้าววังพรหม ข้าวพองหอมมะลิผสมถั่วและเวย์โปรตีน,โฮมเบอรรี่แป้งเค้กกึ่งสำเร็จรูป (บราวนี่),อารยะฟาร์ม ซุปครีมข้าวหอมมะลิผสมฝักทองและผัก และนาบุญไรซ์ ธัญพืชผสมข้าวตอกเคลือบเนยถั่ว และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวทั้ง 10 แบรนด์ สถาบันอาหารได้นำมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ที่บิ๊กซีเอ็กตร้า รัชดา วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 เดอะมาร์เก็ต แบงคอก วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 กิจกรรมทดสอบตลาดภายในประเทศ ที่ตลาดสดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) วันที่ 3-22 สิงหาคม 2563 และนำผู้ประกอบการร่วมออกร้านจำหน่ายและจับคู่เจรจาเชื่อมโยงธุรกิจภายในประเทศ ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 และปิดท้ายกิจกรรมที่งาน “ข้าวไทย...หัวใจร้อยเอ็ด” วันที่ 14-17 สิงหาคม 2563 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร”

พบกับงาน“ข้าวไทย...หัวใจร้อยเอ็ด” จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 -21.00 น.
ณ ลานเมือง 1 สุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G  กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม