วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18

เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา” โดยผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด โดยสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล งานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด เพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกเอกอัครบารมีเลิศหล้าทศมินทรมหาราชา”   โดย โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์จาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลเป็นปีแรก โดยมี อารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เป็นประธานจัดงานและ ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อุยธยา ทายาท อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานการตัดสินการประกวด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดอาทิ โรงแรมชั้นนำ บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 21 ทีม

รงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา” โดยผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด โดยสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด


ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล งานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด เพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกเอกอัครบารมีเลิศหล้าทศมินทรมหาราชา” โดย โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์จาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลเป็นปีแรก โดยมี อารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เป็นประธานจัดงานและ ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อุยธยา ทายาท อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานการตัดสินการประกวด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดอาทิ โรงแรมชั้นนำ บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 21 ทีม
ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแกะสลักผัก ผลไม้ เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ทีแสดงคุณค่าความเป็นไทย ซึ่งศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกยูเนสโก ตลอดจนเป็นการตามรอยเบื้องยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในศิลปะสาขานี้มากว่า 15 ปี จนทำให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในนามของรัฐบาล ก็จะสืบทอด การเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว การแกะสลักผักผลไม้นั้นเป็นทัศนศิลป์ งานศิลปะแบบนี้จะยั่งยืนอยู่ไปได้คนทำต้องมีความตั้งใจมีเวลา ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน มีฝีมือ มีความอดทน มีความประณีต มีหัวศิลปะ และที่สำคัญ ทำแล้วต้อง
มีคนชื่นชม คนส่งเสริม คล้ายๆกับทำแล้วไม่มีตลาด งานก็จะหยุดอยู่เท่านั้น ดังนั้น การจัดงานประกวดแกะสลักผักผลไม้ ก็ต้องเชิญชวนให้คนเข้ามาชม และต้องบรรจุเป็นหลักสูตรกับสถาบันใดๆก็ตามที่สอนด้านศิลปะ ช่วยกันจรรโลงสิ่งเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไป เป็นการสืบสาน ต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

อารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กล่าวว่า การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันสวยงามไทยสู่เยาวชน และนำเสนอสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยคณะผู้จัดงาน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างที่สุดมิได้

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทโรงแรม – บุคคลทั่วไป และประเภทสถาบันการศึกษา ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเงินสด พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม สรุปผลรางวัลดังนี้

รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ได้แก่
The Winner of the Royal Trophy of Her Majesty the Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลชนะประเภทสถาบันการศึกษา (Student Category)
- ชนะเลิศ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
- รองอันดับ 1 - โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
- รองอันดับ 2 - โรงเรียนศรีสังวาลย์
- ชมเชย - เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
- ชมเชย - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รางวัลพิเศษเสริมกำลังใจ - อาจารย์ธิติพร เอื้ออารี
รางวัลชนะประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป (Hoteliers and other Category)
- ชนะเลิศ – Swissotel Bangkok Ratchada
- รองอันดับ 1 - Hua Hin My Heart
- รองอันดับ 2 – นาฏยลักษณ์สลักไทย
- ชมเชย – Ibis Style Bangkok Sukhumvit 50
- ชมเชย – สมาคมเยาวชนจิตอาสา
- รางวัลพิเศษเสริมกำลังใจ – World Peace Associationจึงพร้อมใจถวายความจงรักภักดีและขอถวายพระพราชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลาดไปชั่วกาลนาน ปีนี้ มีผู้ร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 21 ทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์ ซึ่งเป็นสิริมงคลของชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

Head & Shoulders ได้ฉลองแชมพูขจัดรังแคสูตรใหม่

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะอันดับต้น ๆ หนีไม่พ้น “ปัญหารังแค” ที่กวนใจแบบไม่พัก และเมื่อแก้ปัญหาด้วยการใช้แชมพูขจัดรังแค ก็...

โวยวายดอทคอม