วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

พม. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และ 2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศที่จะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

วันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 และ 2566 รวมทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วย ผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน 22 คน ผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน จำนวน 15 คน และผู้ทุ่มเท เสียสละ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในนามของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ด้วยดีตลอดมา จำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็น 1) ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 คน 2) ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 คน 3) ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 13 คน 4) ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 9 คน และ 5) ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 16 คน


รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 1. ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวปรางพิสุทธิ์ แดงเดช 2. ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นางรมณีย์ เธียรประสิทธิ์ 2) นายปณต ประพันธ์ศิลป์ 3) นายมนัส โนนุช 4) นางสาวพเยาว์ สุกแก้ว 5) นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ 3. ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 13 คน ได้แก่ 1) นายจิรโรจน์ ลัญฉนะวณิชย์ 2) นายฉัตรชัย ศิริไล 3) นายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน 4) นางปรียาภรณ์ อาชาภิรมย์ศิลป์ 5) นางสาวพรไพลิน อภิรักษ์คุณวงศ์ 6) นางสาวรณิดา นกไทยเจริญ 7) นายกิตติภูมิ อภิรักษ์คุณวงศ์ 8) นายชัยรัตน์ นพสันติ 9) นายเศวต เศวตสมภพ 10) นางณัฏฐิณี เนตรอำไพ 11) นางสาวถิรัญชา เศรษฐี 12) นางสาวสุวรรณี ชัยสันติกุลวัฒน์ 13) นางสาวโสภณา เศรษฐี 4. ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 9 คน ได้แก่ 1) นายกวิน นิทัศนจารุกุล 2) นายวิน สุธีรชาติกุล 3) นางสาวนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ 4) นางนริศรา โพธิสุวรรณ 5) นางสาวสุชาดา กุลตันติกร 6) นางสาวอารีพรรณ พงศ์สุวรรณ 7) นายปภาวิน นิธิเมธาวิน 8) นายวรเทพ ตันติวรวงศ์ 9) นางพัชนี เธียรธวัช 5. ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 16 คน ได้แก่ 1) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ 2) นายพิชญุตม์ เมฆเกรียงไกร 3) นางวราภรณ์ ศิริบุรานนท์ 4) นางสาวโศภิชฐ์ วงษ์กมลเศรษฐ์ 5) นายบัญชา เธียรสุนทร 6) นายวัฒนา หยังโรจนกุล 7) นายสุขชาติ เลิศวุฒิรักษ์ 8) นายวิวัฒน์ ศิริโวหาร (อพม.) 9) นางสาวดวงกมล สวลีตีเมืองซ้าย (อพม.) 10) นายอติพล ดำพิลา (อพม.) 11) นางจันทร์แสง ไชยยงค์ (อพม.) 12) นางจารุณี กุลปิยะวาจา (อพม.) 13) นางจินดา ศรีนุรัตน์ (อพม.) 14) นางชนาพร ตุลยานนท์ (อพม.) 15) นางพวงแก้ว พรมมิ (อพม.) 16) นางสารภี บัวเกษ (อพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม