วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

พม.เริ่มแล้ว เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ....

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ.... แก่หน่วยงาน พม. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

 นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ พรบ.ดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ....
โดยมอบหมายให้กระทรวง พม. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก พรบ.ฉบับนี้ ซึ่งตนได้กำชับหน่วยงาน พม. ทั่วประเทศ จัดรับฟังความคิดเห็น โดยเน้น “ฟังมากกว่าพูด” บันทึกทุกความคิดเห็น ไม่มีการชี้นำโดยเด็ดขาด 

นอกจากนี้ พม. ได้เปิดช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 

1) ผ่าน 3 เว็บไซต์หลัก ได้แก่ www.law.go.th ระบบกลางทางกฎหมาย  www.m-society.go.th กระทรวง พม. และ www.dsdw.go.th กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2) ผ่านไปรษณีย์ หรือ อีเมลล์ npo.draff@gmail.com

3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบ Zoom (ภายใน 1-20 กุมภาพันธ์ 2565) ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่าย NGOs องค์กรสาธารณประโยชน์  เครือข่ายเด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ครอบครัว และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

4) การรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับเครือข่าย 

สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายในครั้งนี้  ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เป็นระบบ และเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์แก่ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม