วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศผลภาพวาด “หลวงปู่กับสมาธิและสันติภาพในมุมมองของฉัน” กิจกรรมน้อมรำลึก 152 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา : มูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิรักษ์เยาวชน สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ BMCTV ประกาศผลการประกวดภาพวาด หัวข้อ“หลวงปู่กับสมาธิและสันติภาพในมุมมองของฉัน”  กิจกรรมน้อมรำลึก 152 ปีชาตกาล หลวงมั่น ภูริทัตโต ณ ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV)  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22

พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ประธานจัดงานและผู้ประสานงาน 152 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เล่าถึงที่มาของการจัดงาน ว่า “เราได้ทำกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งครบ 149 ปี จนถึง 151 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลักดันทั้งเรื่อง UNESCO บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี 2563-2564 ซึ่งก่อให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีต่อสังคมมาก

หลังจากที่อาจารย์ได้รับรางวัล ค่าของแผ่นดิน จึงเกิดความคิดในการสานต่องานองค์หลวงปู่มั่นให้ยั่งยืน โดยวางแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรำลึกถึงในวาระครบ 152 ปีชาตกาล และริเริ่มการจัดกิจกรรมประกวดภาพวาดชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” เพื่อให้คนไทยได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าชีวประวัติ ปฏิปทา ขององค์หลวงปู่มั่น แล้วนำมาใช้ในการวาดภาพ พร้อมเกิดการซึมซับธรรมะขององค์ท่านไปในตัวด้วย

เป็นกุศโลบายที่จะให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ ขององค์หลวงปู่มั่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  ด้วยการสอดแทรกศีลธรรมเข้าสู่ตัวเด็ก และประชาชน นับเป็นการสานต่อศรัทธา 152 ปีชาตกาล องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่เกิดจากความสนใจได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”

สำหรับผลการประกวดภาพวาดชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา ในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

1. ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายเจษฎา ทองบรรหา โรงเรียนวัดบ้านกล้วย จังหวัดสระบุรี รางวัลรองชนะเลิศ          ได้แก่ เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์  โรงเรียนแย้มวิทยการ จังหวัดราชบุรี เด็กหญิงปุญญิศา สดใส  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิอาจ โรงเรียนบ้านหลุบเลา จังหวัดสกลนคร

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรุ่งอรุณ ภูมิหมื่น โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพรนิชา สุขสบาย  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายณัฐพล แซ่แต้  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จังหวัดชุมพร

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ สีหา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจณิสตา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวลุด ไขสำแดง โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม จังหวัดเลย นายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลพิเศษ ได้แก่  นายธีรสิทธิ์ เรืองสา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว


4. ระดับมหาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายอนันต์ วงษ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาววรรณวารี นารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่รางวัลชมเชย ได้แก่  นายพงษ์ภูธาร ทำดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. บุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายสุรพันธ์ ขวัญแสนสุข  จังหวัดนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ นายสุชาติ ขวัญหวาน จังหวัดนครปฐม รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวพรทิพย์ สีหา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ม.ปลาย ชื่อภาพ:ร่วมแรงกายสร้างแรงใจ กล่าวถึงแนวความคิดของภาพว่า “ใช้แนวคิดที่ว่า แม้หลวงปู่ มั่นจะละสังขารไปกว่า 70 ปีแล้ว พลังศรัทธาของพุทธบริษัทที่ รวมแรงร่วมใจจากพลังแห่งสันติภาพ และความมีสามัคคีธรรมก็เหนี่ยวนำให้เกิดงานศิลปกรรมอันวิจิตร ด้วยแนวคิดที่ยึดเอา จริยวัตรอันงดงามของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นสรณะ”

โดยนายอนันต์ วงษ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย กล่าวถึงแนวความคิดของภาพวาดว่า “ผมต้องการที่จะสื่อถึง มุมมองของเด็กแต่ละคนที่เขาได้ทราบถึงชีวประวัติ และจินตนาการถึงหลวงปู่มั่น ด้วยความเลื่อมใส ศรัทธา เพลิดเพลินไปกับการถ่ายทอดเรื่องราวไม่ว่าท่านจะไปที่ใด ก็มักจะมีประชาชนเลื่อมใส และขอติดตามไปด้วยจากการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ของท่านทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก เพราะฉะนั้นการไปของท่านก็คือการนำหลักธรรมไปเผยแผ่ในตัวทำให้เกิด สันติภาพ สันติธรรม และสันติสุข

ส่วนรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป นายสุรพันธ์ ขวัญแสนสุข กล่าวถึงแนวคิดของการวาดภาพนี้ว่า ผมนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติกรรมฐานตาม แนวของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยใช้แนวทางแบบกาย คตาสติภาวนาเป็นหลักปฏิบัติ แนวทางดังกล่าวเป็นการ พิจารณากรรมฐาน ๕ ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็น องค์ประกอบสำคัญในการปฏิบัติกรรมฐาน หลักดังกล่าวเมื่อพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วจะเห็นว่าร่างกาย ของมนุษย์นี้เป็นสิ่งไม่น่ารักใคร่ ยึดถือควบคุมไม่ได้จนเกิดความ เบื่อหน่าย คลายความยึดมั่นถือมั่น

 ดังนั้นแล้วมุมมองที่มีต่อเพื่อนมนุษย์จะเป็นไปในลักษณะของผู้ร่วมเกิดร่วมตาย เกิด ความเมตตา มุมมองดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใน กระบวนการสร้างสันติภาพ”

พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ประธานจัดงานฯ กล่าวในตอนท้ายว่า “นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งคณะกรรมการ คณาจารย์จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร สื่อมวลชนทุกแขนง และผู้มีส่วนผลักดันร่วมในการมอบทุนการศึกษา คุณบุญชัย กอบสมบัติ คุณสุปราณี โยธินอุปมัย คุณโฉมฉาย อรุณฉาน

....เป็นที่น่ายินดีว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดถึง 1,000 กว่าภาพ ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรก เราจึงอยากฝากติดตามกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจในกิจกรรม 153 ปีชาตกาล และในปี ต่อๆไป เพื่อน้อมรำลึกถึงหลวงปู่มั่นสืบไป”

ติดตามการประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลทุนการศึกษา ใบประกาศเกียรติบัตร และการรับรางวัล ได้ที่ Facebook Fanpage : BMC TV หรือที่ สถานีโทรทัศน์ BMCTV 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม