วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศธ. ร่วมกับ วธ. พัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. “Learning and Mind Care System”

16 สิงหาคม 2564  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (ศคธ.) โดย รศ.นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กับ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

โดย ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ในการร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา การแนะแนวโดยใช้จิตวิทยาพลังบวก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และคุณธรรมแก่นักศึกษา กศน. ด้วยหลักสูตรต้นทุนชีวิต รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ด้วยกระบวนการสะท้อนความคิดผ่านศูนย์การให้คำปรึกษา กศน. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา กศน. เกิดทักษะชีวิตและจิตสำนึก ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม  ณ อาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร กศน. และคณะผู้บริหาร ศคธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน 

จากสถานการณ์ปัญหาสังคมไทยยิ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้น  ทั้งจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่แข่งขันกันอย่างเสรี มีการต่อสู้กันทางการตลาดที่กระตุ้นให้ผู้คน 

นิยมการบริโภคผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน ส่งผลทำให้โครงสร้างของสังคมไทยอ่อนแอ รวมถึงต้นทุนทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของ ไทย  ต่างถูกละเลยและถูกปฏิเสธจากเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเติบโตและได้รับการหล่อหลอม  จากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงมีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดคุณธรรมจริยธรรม  

อีกทั้งยังรวมไปถึงสภาพของสถาบันครอบครัว  ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดน้อยลง ขาดการเอาใจใส่และละเลยในการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยให้กับเยาวชนเหล่านี้ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพคนให้มีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ซึ่งมีหน่วยงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ในทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ จึงผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ที่ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมความดีภายใต้บริบทของสังคมไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษา การแนะแนว โดยใช้จิตวิทยาพลังบวก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา กศน. 

โดยสำนักงาน กศน.จะสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการพัฒนา ศูนย์ให้คำปรึกษา ในรูปแบบ เพื่อนเรียนรู้ร่วมสร้างพลังบวก นักศึกษา กศน. “Learning and Mind Care System” เพื่อดูแลผู้เรียน และให้คำปรึกษาแนะแนว การเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีศูนย์คุณธรรมให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสื่อการสอนและวิทยากร 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม  ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ในการที่จะพัฒนาคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคม  ควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

 แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญ ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยังมุ่งแสวงหาความสุข  และสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัว ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการผนึกกำลังความร่วมมือกัน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงงานในครั้งนี้ของทั้งสองกระทรวง จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับ เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการให้คำปรึกษา และการแนะแนว ทั้งด้านการเรียนรู้ การเสริมพลังบวกให้แก่นักศึกษา กศน. รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนไทยในวิถีใหม่ต่อไป (Morals in New Normal)


ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสร้างสรรค์เยาวชนให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยคาดหวังว่าคนไทยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้การปลูกฝัง ให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและการแนะแนว ในรูปแบบ  "Learning and Mind Care System" ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผสมผสานระบบการให้คำปรึกษาและการแนะแนว การเสริมพลังบวกให้แก่นักศึกษา กศน. ให้เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้และเป็นคนดี สามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผอ.ศูนย์คุณธรรม  กล่าวชื่นชม กศน. และบุคลากร กศน. ทุกคนที่มีความสามารถที่หลากหลาย  กศน. เป็นองค์กรที่ OPEN MIDESET  สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นทุนเดิมที่ กศน มีอยู่แล้ว ศูนย์คุณธรรม ต้องอาศัย กศน.ในการที่จะเข้าถึงเยาวชน และประชาชนในทุกช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม แม้ในสังคมยุคโซเชียลปัจจุบัน ที่เกิดการสื่อสารอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เราก็สามารถเป็นสังคมคุณธรรมได้ โดยให้คิดเสมอว่า ชัวร์ก่อนแชร์ พักก่อนโพสต์. ทุกสิ่งทุกอย่างต้องกระทำอย่างมีสติ “กายพร้อม ใจพร้อม สมองจะเกิดการเรียนรู้”
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม