วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สถานการณ์ “ปลอมแปลงเนื้อสุกรเป็นเนื้อวัว” ระบาดทั่วไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและนายมารุตเมฆลอยจากสมาคมการค้าและนักธุรกิจไทยมุสลิมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อหาแนวทางป้องกันการการปลอมแปลงเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะสถานการณ์ “ปลอมแปลงเนื้อสุกรเป็นเนื้อวัว” ระบาดทั่วโดย เพื่อร่วมกันกำหนดเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อเครื่องหมายการรับรองฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา (เกียดกาย)

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากกรณีการปลอมแปลงเนื้อสุกรให้เป็นเสมือนเนื้อวัวเพื่อนำมาขายแก่ผู้บริโภคเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้นำมาจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชนมุสลิมละแวกต่างๆรวมทั้งการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเกิดความวิตกกังวลต่อผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมโดยได้มีผู้บริโภคผู้ประกอบการร้านอาหารและองค์กรศาสนาอิสลามทั้งมัสยิดในชุมชนเริ่มนำส่งตัวอย่างเนื้อที่ต้องสงสัยทั้งในรูปของเนื้อสดและที่แปรรูปแล้วเข้ามาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น๔๒ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบว่าเนื้อต้องสงสัยที่ส่งเข้ามาทำการตรวจสอบนั้นเป็นเนื้อวัวปลอมที่มาจากการที่ผู้ผลิตนำเนื้อสุกรมาหมักด้วยเลือดวัวสดกว่า 70% ขณะเดียวกันตัวอย่างเนื้อที่ได้มาจากการที่ผู้บริโภคสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตรวจพบว่าเป็นเนื้อสุกรทั้งหมดก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมสร้างภาวะขาดความเชื่อมั่นต่อเนื่องไปถึงเนื้อวัวที่ขายในท้องตลาดโดยทั่วไปผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมยิ่งมีความวิตกกังวลศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเรียกร้องให้องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรศาสนาอิสลามดำเนินการตรวจสอบและวางมาตรกรป้องกันให้เด่นชัดเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างชัดเจน

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค 5มาตรการประกอบด้วย


1.      มาตรการสื่อสารเตือนภัยผู้บริโภค

2.      มาตรการป้องปรามผู้ค้า

3.      มาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิด

4.      มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฮาลาล

5.      มาตรการการสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จากโรงเชือดสัตว์ถึงผู้บริโภค

นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อวัว หากผู้บริโภคท่านใดสงสัยว่าอาจจะเป็นเนื้อหมู เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.halalscience.org 


ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อชี้แจ้งและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ “ปลอมแปลงเนื้อสุกรเป็นเนื้อวัว” พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนว
ทางในการป้องกันการปลอมแปลงเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อเครื่องหมายการรับรองฮาลาลประเทศไทยต่อไปรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวปิดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม