วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ซึ่งเป็นการแสดงประจำปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนเด็ก รามเกียรติ์ซึ่งเป็นการแสดงประจำปี ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ปีนี้นับเป็นปีที่ 42 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับทางโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 1 และ 2 


โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ และ คณะบดี คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง เป็นประธานเปิดงาน ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คุณณัฐภา บุญงาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 

ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแสดงประจำปีว่า การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอน “ศรนาคบาศ” และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “หนังสือแห่งกาลเวลา” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความตระหนักและความซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ได้

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนเยาชน โดยการแสดงประกอบไปด้วย

การแสดงชุดที่ 1  การแสดงรำเบิกโรงโขน ชุด “ศรีรามวงศ์อโยธยา”

การแสดงชุดที่ 2  การแสดงดนตรีร่วมสมัย ชุด “เพลงของพ่อ แสงทอวันใหม่”

การแสดงชุดที่ 3  การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน “ศรนาคบาศ”

การแสดงชุดที่ 4  การแสดงละครประยุกต์เรื่อง “หนังสือกาลเวลา”การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน “ศรนาคบาศ”และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “หนังสือแห่งกาลเวลา” เป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งนักเรียนในโครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPIP) ขอโรงเรียนเข้าวร่วมแสดงด้วย จำนวนกว่า 1,900 คน

โดยจัดแสดงในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 วันละ 2 รอบ
อบที่ 1 เวลา 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 16.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 10 ล้านฉบับ เริ่มจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ร...

โวยวายดอทคอม