วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การบินไทย จัดงาน Get Ready for a Brand New Sky พร้อมเดินหน้าหารายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน Get Ready for a Brand New Sky เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมให้แก่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศไทยประมาณ 170 บริษัท โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทยฯ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง เรืออากาศโท ชิงชีพ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน และฝ่ายบริหาร ร่วมให้ข้อมูล

นายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า สายการพาณิชย์มีความมั่นใจว่าการบินไทยจะเดินหน้าต่อไปและประสบความสำเร็จโดยกำหนดกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ ดังนี้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นในเรื่องเส้นทางบินที่สามารถทำกำไร และมีศักยภาพในการขาย โดยกำหนดการใช้เครื่องบินที่เหมาะสม ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ ยังวางกลยุทธ์เครือข่ายการบินที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร โดยการร่วมมือกับกลุ่มสายการบินพันธมิตรเพื่อส่งต่อผู้โดยสารในเส้นทางระหว่างประเทศ และร่วมมือสายการบินไทยสมายล์ในการส่งต่อผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศ พร้อมกับพัฒนาปรับปรุงการให้บริการผู้โดยสารในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา และช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเน้นการขายออนไลน์ ควบคู่กับการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร และกำหนดราคาขายให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถกำหนดราคา ที่แข่งขันได้

การสื่อสารการตลาดเน้นช่องทางออนไลน์ โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนะนำบริการใหม่ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก อาทิ สิทธิประโยชน์เพิ่มของสมาชิกบัตร Royal Orchid Plus โดยเน้นรูปแบบ Lifestyle สามารถสะสมและแลกไมล์ได้หลายช่องทางมากขึ้น, บริการเลือกอาหารล่วงหน้าในชั้นธุรกิจ (Pre-Selected Meal), Digital Menu, การปรับปรุงอาหารชั้นประหยัดให้ดีขึ้น, การให้บริการเต็มรูปแบบ (Full services), Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ ในอนาคต รูปแบบการบริการและการขายจะเปลี่ยนไป   โดยเน้นระบบดิจิทัลมากขึ้น 

การบินไทยร่วมขับเคลื่อนการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล โดยปรับเพิ่มเส้นทางบินที่ให้บริการในไตรมาสที่ 1/2565 จะมีเส้นทางบินในทวีปเอเชีย 19 จุดบิน ทวีปยุโรป 9 จุดบิน ทวีปออสเตรเลีย 1 จุดบิน และภายในประเทศโดยสายการบินไทยสมายล์ 14 จุดบิน และสายการบินไทยสมายล์มีแผนการบินเส้นทางระหว่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง เวียงจันทน์ ย่างกุ้ง เสียมราฐ พนมเปญ ฯลฯ

 นอกจากนี้ ด้านความพร้อมในการกลับมาให้บริการ บริษัทฯ มีการซ่อมบำรุงเครื่องบินตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินอยู่ตลอดเวลา และสามารถซ่อมบำรุงเครื่องบินได้ทุกประเภทที่ทำการบินมายังประเทศไทย ซึ่งฝ่ายช่าง การบินไทย ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับโลก อาทิ องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA), องค์การบริหารการบินแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (FAA) และสำนักงานความปลอดภัยการบินพลเรือน (CASA) ของออสเตรเลีย 

สำหรับด้านการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานระดับสากล อาทิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ  (IATA), องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO), องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ทั้งนี้ นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้ความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร 

การบินไทยพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในฐานะสายการบินแห่งชาติ พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดประตูเชื่อมไทยสู่โลก และเชื่อมไทยเป็นหนึ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม