วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วิริยะประกันภัย KICK OFF โครงการ “V SHINE”

นำร่องพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรด้านงานสินไหมฯ

​นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด “โครงการ V SHINE” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตลอดจน สร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ให้กับบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน, หัวหน้าส่วนสินไหมทดแทน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ และเจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

​สำหรับ “โครงการ V SHINE” บริษัทฯ เล็งเห็นว่านอกจากการพัฒนางาน ระบบ เครื่องมือ เทคโนโลยีในด้านต่างๆ แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จ คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฯ ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในยุคใหม่ (Learning and Development) ในเชิงจิตวิทยาการบริหาร และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อาทิ การสื่อสารสารอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้นำและลูกน้อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและก่อเกิดประโยชน์อย่างสุดสุดต่อองค์กร ซึ่งบุคลากรจะได้รับการฝึกอบรม และลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกระบวนการโค้ชโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำร่องโครงการฯ ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) และจะดำเนินการขยายผลโครงการไปยังภาคอื่นๆ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม