วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

Café Amazon for Chanc

รมว มว.พม. เปิดร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส 
(Café Amazon for Chance) มุ่งส่งเสริมผู้สูงอายุเป็นบาริสต้ากาแฟ พร้อมพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีอาชีพและรายได้

วันนี้ (15 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) โดยมี นายสุทธิจันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการในแต่ละระบบ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ โดยการสร้างเสริมเครือข่ายในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้นำ
การขับเคลื่อนงาน SE มาเป็นแนวทางในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพแรงงานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดย พส. ร่วมมือกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) สาขากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จนประสบผลสำเร็จและเปิดให้บริการได้ในวันนี้ สำหรับร้านกาแฟแห่งนี้ดำเนินการในรูปแบบ SE ที่เกิดขึ้นได้ด้วยพลังความร่วมมือ ร่วมใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาครัฐ และภาคเอกชน


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในความดูแล ของกระทรวง พม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะอาชีพ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นบาริสต้ากาแฟ (Barista) ซึ่งภายในร้านยังมีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนไร้ที่พึ่ง สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง มาจัดจำหน่าย  เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งนำรายได้บางส่วนจากโครงการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายและจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของ พส.


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวนับเป็นต้นแบบความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ และผลักดันการมีส่วนร่วมให้ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน เพื่อยกระดับการพัฒนาสังคม ของประเทศไทยให้มีคุณภาพ สามารถนำพากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อีกทั้งเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง สังคมให้การยอมรับ ลดการพึ่งพาภาครัฐ ซึ่ง
จะนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทำให้สังคมมีความสุขและยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย “Thailand Halal Assembly 2023”

  สร้างพลัง..เปลี่ยนแนวคิดวิถีฮาลาลแบบเดิม   สู่ฮาลาลดิจิทัลเพื่อเข้าถึงฮาลาลได้มากขึ้น ผลักดันฮาลาลไทยยืนหนึ่งในตลาดโลก เปลี่ยนแนวคิดวิถีฮา...

โวยวายดอทคอม