วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ททท. ปลุกกระแส "น้ำใจ" ชูความเป็นมิตร เจ้าบ้านที่ดี ดูแลสิ่งแวดล้อม
บ่ายวันนี้ (16 ตุลาคม 2562) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “น้ำใจ” รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ (ททท.) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว (ททท.) ให้การต้อนรับและร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ททท.


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 คาดว่าจะถึงกว่า 41 ล้านคน โดยมียอดรายได้ราว 2.21 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นรายได้  1 ใน 5 ของรายได้ทั้งหมดของประเทศไทย  โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยต้องได้รับการต้อนรับและดูแลที่ดี ตามนโยบายที่ได้วางไว้ 4 ด้าน คือ 1. การยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) 2. การส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) 3. การส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และ 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainability) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้น โครงการ “น้ำใจ” รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงเป็นโครงการที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนร่วมกันดูแลรักษา แหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรากฐานการเป็น "เจ้าบ้านที่ดี" ต่อไป

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. เปิดเผยว่า ททท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงบทบาท ความสำคัญของเจ้าบ้านที่ดี อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว ที่ผ่านมา ททท. มีการดำเนินการขยายผลการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น โดยการจัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี มีการกำหนดรูปแบบการจัดอบรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติในชุมชนทั่วประเทศ รวมถึงจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อร่วมผลักดัน   ให้เกิดการบริหารจัดการตามแนวทางเจ้าบ้านที่ดีอย่างยั่งยืนและเป็นระบบทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ดังนั้น โครงการ “น้ำใจ” รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงเป็นการปลุกกระแสสังคมไทยให้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย "น้ำใจ" ซึ่งเป็นเสน่ห์แบบไทยที่มัดใจคนทั่วโลก พร้อมปลูกจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีใจรักและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก


นายธเนศวร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ “น้ำใจ” รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมมือกับ 6 หน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สื่อมวลชนและสถาบันการศึกษา ได้แก่ สมาคมรถเช่าไทย สหกรณ์เดินรถพัทยา คลื่นวิทยุ จส.100 สวพ.91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมพลังสนับสนุนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและมีน้ำใจกับนักท่องเที่ยว       
 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบเข็มกลัดน้ำใจให้กับพันธมิตรผู้ร่วมแสดงพลังน้ำใจ และมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มกลัดน้ำใจให้กับตัวอย่างเจ้าบ้านที่ดีที่เคยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว      ในเหตุการณ์ต่างๆ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัด อุบลจินดา, นายสุนทร อ่านเขียน, นายประวิทย์ มีเพียร และนายอธิชนม์ ฉะฉ่ำ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปล่อยขบวนรณรงค์ สร้างกระแสพลังน้ำใจกระจายไปยังแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ภาคประชาชนอีกด้วย


           
นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage : amazing ไทยเท่ และเว็บไซต์ www.namjaitat.com กับกิจกรรมพลังน้ำใจไทยไม่มีหมด เพื่อสร้างกระแสผ่านสังคมสื่อโซเชียลมีเดีย ชวนคนไทยมาแต้มน้ำใจไทยให้ทั่วโลกโซเชียลด้วยการเติมไอคอน (icon) น้ำใจให้ภาพ profile หรือ แชร์ภาพไปยัง instagram พร้อม #พลังน้ำใจไทยไม่มีหมด #namjaithai หลังจากนั้นสร้างการรับรู้เรื่องราวของน้ำใจไทย โดยการคัดเลือกภาพและเรื่องราวแห่งน้ำใจ มาสร้างเป็นมิวสิกวิดีโอ ชุด “น้ำเอยน้ำใจ” จากน้ำใจคนไทยทุกคน ซึ่งได้นำเพลง “น้ำเอยน้ำใจ” โดยนายอัสนี  โชติกุล เพื่อสื่อสารเรื่องราว “น้ำใจ” ให้ชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนไทยได้มากยิ่งขึ้น  

รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปสร้างพลังน้ำใจ โดยเริ่มจากกลุ่มคนไทยที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ รวมทั้งสร้างรากฐานในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “น้ำใจ...สิ่งเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่” โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช นักพูดผู้มีชื่อเสียง พร้อมทั้ง เวิร์กชอปสอนภาษาอังกฤษฉบับเจ้าบ้าน เพื่อให้ทุกคนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกสถานการณ์ โดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดังนายคริสโตเฟอร์ ไรท์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับในการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยรางวัลมากมาย อาทิ  ในปี 2018 ได้รับรางวัล Best Country For People ได้รับการโหวตจากผู้อ่านนิตยสาร Conde Nast Traveller และในปี 2019 ได้รับรางวัล "Connoisseur Circle hospitality Awards 2019" รางวัล “Best Destination of the Year” อีกทั้งเมืองไทยยังได้ครองอันดับ 3 ประเทศที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกจึงได้ถูกจัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยว ติดอันดับ 2 ของโลก โดยนักท่องเที่ยวชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย วัฒนธรรมที่น่าหลงใหล รวมไปถึงชอบคนไทยที่มีน้ำใจ มีรอยยิ้มอยู่เสมอ ชอบช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน” รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม