วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พม. แถลงเตรียมจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562


วันนี้ (17 ต.ค. 62) เวลา 11.00 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ได้แก่ การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562พร้อมทั้งรับมอบรองเท้านักเรียน จำนวน 300 คู่ มูลค่า 100,000 บาท จากกลุ่มบริษัทในเครือรองเท้า เอส.ซี.เอส. เพื่อส่งมอบให้เด็กในถิ่นทุรกันดารตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
นายชูรินทร์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เนื่องจากพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและเวลาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก สมควรที่นักสังคมสงเคราะห์ นำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน

และเพื่อเป็นการสอดรับกับการเป็นปีอาสาสมัครสากล ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครไทย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติด้วย

ทั้งนี้ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี กระทรวง พม. โดย พส. ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
ของแต่ละปี


นายชูรินทร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วยช่วงเช้า มีการจัดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน สำหรับในปีนี้กำหนดหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” และช่วงบ่าย มีการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลีกิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 256 ราย ได้แก่ อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 241 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน15 องค์การ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซน ดังนี้  1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2.นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และ 3. บูธนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่มีภารกิจด้านอาสาสมัคร สังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคม เช่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นต้น
นายชูรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พส. ได้น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชน ตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ โดย พส. มีบทบาทในการส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน เข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากกลุ่มบริษัทในเครือรองเท้า เอส.ซี.เอส.

 โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2561 คณะผู้แทนกลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส ได้มอบรองเท้า จำนวน 300 คู่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง และในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่คณะผู้แทนกลุ่มบริษัท ในเครือรองเท้า เอส.ซี.เอส. นำโดยนายสมฤกษ์ วงศ์วีระนนท์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด ได้มามอบรองเท้า จำนวน 300 คู่ ให้กับ พส. เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดารตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ทั้งนี้ พส. และกลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โทร. 0 2306 8883-4 หรือ ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหว ได้ที่ Facebook fan page กองหนึ่งใจเดียวกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม