วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

TED Fund จัดโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ปี 2564

เดินสายโรดโชว์ 4 ภูมิภาคพร้อมสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ Young Gen

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าภารกิจผลักดันเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ด้วยการดำเนินโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2564 และจัดกิจกรรม “TED New Gen Talent Roadshow 2021” เดินสายโรดโชว์ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพร้อมเน้นย้ำความเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจอย่างแท้จริง

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดชผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือTED Fund กล่าวว่า“ผลตอบรับจากโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนกว่า 400  โครงการ โดยมีผู้ผ่านคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 58 โครงการ รวมมูลค่าทุนสนับสนุนกว่า 32 ล้านบาท

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น(Youth Startup Fund)มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21ด้วยการใช้พลังเยาวชนเป็นกลไกขับเคลื่อน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้โดยการสร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การรับรองของ TED Fundมาช่วยบ่มเพาะ แนะแนว และให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งในปี 2564 มีจำนวนมากถึง 34 แห่งทั่วประเทศ

โดยTED Fund จะส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจและพัฒนาศักยภาพ พร้อมจัดสรรเงินทุนสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการผู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรมได้แก่ 1.โปรแกรมIDEA (Ideation Incentive Program) เป็นการให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าวงเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ผู้ประกอบการ (ทีมไม่ต่ำกว่า 3 คน) ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกหรือบัณฑิตจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี เพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Mockup) และ 2.โปรแกรมPOC (Prove of Concept) เป็นการให้ทุนสนับสนุนแบบสมทบบางส่วน วงเงินจำนวน 500,000-1,500,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)ที่เป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทำให้ TED Fund นับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจอย่างแท้จริง

สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้TED Fund ได้จัดให้มีกิจกรรม“TED New Gen Talent Roadshow 2021” โรดโชว์เดินสายครอบคลุมพื้นที่4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และเชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ บูธนิทรรศการจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการการบรรยาย เสวนา ให้คำปรึกษาในการยื่นข้อเสนอโครงการโดยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ฯลฯ โดยกำหนดจัดครั้งแรกในวันที่ 14 ธันวาคม2563ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งต่อไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรฯ จังหวัดพิษณุโลก  และครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564ทั้งนี้ ในปี 2564TED Fund ตั้งเป้าสนับสนุนทุนแก่โปรแกรม IDEA จำนวน 200 โครงการ และโปรแกรม POC จำนวน 100 โครงการ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการให้คัดเลือกจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 600 โครงการ” ดร.ชาญวิทย์ กล่าว

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2564 และกิจกรรมโรดโชว์(ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่าย)โดยรอบแรกเปิดรับสมัครยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074 อีเมล tedinfo@mhesi.go.th
และเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม